MALINA GROUP

FVE 4,32 + bat bez nabíječky


Smlouva o dílo

na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny

(dále jen “Smlouva”)

 

Smluvní strany:

 

Jméno/název společnosti 

Trvale bytem/Se sídlem 

Datum narození/Rodné číslo:  

Kontaktní email:  

(dále jen „Objednatel“)

 

a

 

Energetický Holding Malina a.s.

se sídlem Branická 26/43, Praha 4, 147 00

IČO: 10931201

č. účtu: 1424826011/2700, vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Zastoupený: Janem Urbanem, předsedou představenstva

Kontaktní email: kontakt@malinagroup.cz

(dále jen “Zhotovitel”)

 

 

 

 1. Předmět Smlouvy
  • Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad dodávku a montáž díla dle objednávky, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za řádně provedené Dílo cenu, to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.

 

 • Detailní popis Díla a jeho podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy – objednávka (dále jen „Objednávka“).

 

 • Místem plnění je objekt na adrese specifikovaný v příloze č. 1 této Smlouvy - Objednávka (dále jen „Místo plnění“).

 

 • Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno dle harmonogramu provádění Díla, který tvoří součást přílohy č. 1 této Smlouvy - Objednávka.

 

 • Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli v průběhu provádění Díla veškerou nezbytnou součinnost nezbytnou k řádnému dokončení Díla.

 

 1. Cena a splatnost
  • Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši specifikované v příloze č.1 této Smlouvy – Objednávka (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je uvedena včetně DPH.

 

 • Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla následujícím způsobem:
 • zálohu ve výši 60% z Ceny Díla, a to na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli se splatností 14 dnů od obdržení zálohové faktury Objednatelem;
 • zbývající část Ceny Díla (tj. 40% Ceny Díla) na základě vyúčtovací faktury, která bude vystavena Zhotovitelem Objednateli po dokončení Díla se splatností 14 dnů od obdržení vyúčtovací faktury Objednatelem.

 

 • Objednatel uhradí veškeré části Ceny Díla na bankovní účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře. Faktury Zhotovitel zašle Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

 

 

 1. Předání Díla a záruka na Dílo
  • Zhotovitel se zavazuje předat dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje převzít Dílo v místě provádění Díla specifikovaném v příloze č. 1 této Smlouvy – Objednávka.

 

 • O předání a převzetí Díla bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem vyhotoven a podepsán písemný předávací protokol, který bude obsahovat soupis provedených prací a spotřebovaného materiálu.

 

 • Zhotovitel poskytuje objednateli na Dílo záruku v souladu s Reklamačním a záručním řádem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Reklamační řád“).

 

 • Zhotovitel pro Objednatele zajistí přípravu a podání dokumentace nutnou pro obdržení dotace „Nová Zelená Úsporám“, není-li o tom uzavřena mezi Smluvními stranami samostatná dohoda. Objednatel je povinen za tímto účelem poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

 • Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je, v souladu s pravidly uvedenými v tomto článku 4, oprávněna od této Smlouvy odstoupit, přičemž Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

 • Zhotovitel je kromě zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
 • je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Ceny Díla po dobu delší než 30 dnů a tuto část Díla neuhradí ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k její úhradě;
 • Objednatel neposkytne Zhotoviteli v souladu s čl. 1.5. potřebnou součinnost k řádnému provedení Díla a nezjedná nápravu ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.

 

 

 • Objednatel je kromě zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
 • je Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 30 dnů a toto prodlení nenapraví ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

 

 • Práva a závazky smluvních stran podle této Smlouvy se řídí právem České republiky.

 

 • Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se pro účely smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

 

 • Neoddělitelnou součást této Smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele (dále jen „VOP“), dostupné na stránkách https://malinagroup.cz/ . Na smluvní vztah založený podle této Smlouvy se bude aplikovat znění VOP platné a účinné ke dni podpisu této Smlouvy, které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

 

 • Tato Smlouva obsahuje následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1 – Objednávka

Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele

 

 

V dne

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

Objednávka

Číslo:  

Projekt FVE 4,32 kWp s 10kWh baterií          
               
Komponenty:               
Gen2™ celočerný solární panel s technologií Half-Cell o výkonu 540 Wp       8 ks
Gen2 PowerBlock™ LiFePO4 bateriové úložiště s kapacitou 10 kWh        1 ks
Gen2 střídač řady Max2™ s chytrými MPPT trackery         1 ks
Gen2 SolarMount™ R42-Al hliníkovo-ocelová montážní konstrukce       8 ks
Rozvaděče, přepětové ochrany, AC kabeláž a kabelové svody          Set
               
Práce:               
Montáž, propojení, nastavení a kompletní spuštění systému          
Energetická studie, revize a dokumentace pro získání dotace          
Výdaje za zpracování odborného posudku pro NZÚ         5000kč
Stavební připravenost            
               
Cena celkem bez DPH           333 500 Kč
Včetně DPH (15%)             383 525 Kč
               
Sleva              -30 000 Kč
               
               
Cena celkem s DPH (15%) po odečtení slevy         353 525 Kč

 

Finanční harmonogram

 

Platba Částka Kdy?
60% Záloha 212 115 Kč 14 dnů od obdržení zálohové faktury
40% Doplatek 141 410 Kč 14 dní po instalaci technologie
Příchozí dotace 244 600 Kč  

Místo instalace:  

 

 

Harmonogram prací

Úkon

Kdy?

Kdo

Podání žádostí o dotace

Do 30 dní po obdržení zálohové platby

Malina

Zpracování Energetického Auditu

Do 14 dní po obdržení zálohové platby

Malina

Montáž

Do 180 dní od obdržení zálohové platby (domluvíme se na termínu nejpozději 15 dní před)

Malina

Revize

Do 14 dní od dokončení instalace

Malina

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny MALINA

 

 1. Rozsah a platnost
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se vztahují na veškeré smlouvy o dílo na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny (dále jen „Smlouvy“ nebo „Smlouva“) uzavřené společností Energetický Holding Malina a.s. (dále jen „Zhotovitel“) se svými zákazníky a tvoří jejich nedílnou součást.
 2. Úvodní ustanovení
  • K uzavření smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a zákazníkem, jehož předmětem je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny Zhotovitelem zákazníkovi (dále jen „Smluvní vztah“), dochází podpisem písemné Smlouvy oběma smluvními stranami.
  • Smluvní strany a základní ustanovení Smluvního vztahu jsou vymezeny v příslušné Smlouvě. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy. Veškeré pojmy s počátečním velkým písmenem uvedené v těchto VOP mají stejný význam jako ve Smlouvě, pokud jim tyto VOP nepřiznávají jiný význam.
 3. Dílo
  • Na základě uzavřeného Smluvního vztahu dle čl. 1 těchto VOP se Zhotovitel zavazuje provést pro zákazníka na svůj náklad dodávku a montáž Díla blíže specifikovaného ve Smlouvě a jejích přílohách a zákazník se zavazuje řádně provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za řádně provedené Dílo cenu, to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto VOP.
  • Součástí Díla je také: (i) asistence Zhotovitele zákazníkovi při zajišťování dotačního příspěvku z programu Nová Zelená Úsporám (dále jen „Dotace“) spočívající v poskytnutí odborné know-how zákazníkovi při získávání Dotace a zastupování zákazníka v řízení o žádosti o Dotaci a (ii) zajištění zpracování energetického auditu.
  • Součástí Díla není zajištění legislativních podkladů a povolení nezbytných pro provoz Díla.
  • Požadavky na změny Díla může zákazník uplatnit u Zhotovitele před podpisem Smlouvy. Později uplatněným požadavkům není Zhotovitel povinen vyhovět. Jakékoliv dodatečně požadované změny Díla ze strany zákazníka musí být zakotveny v dodatku ke Smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami se stanovením změny termínů plnění Zhotovitele a změny Ceny Díla.
 4. Provádění Díla
  • Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem provádění Díla, který tvoří součást Smlouvy.
  • Zhotovitel se zavazuje: (i) podat žádost o Dotaci dle čl. 2 výše nejpozději do 30 pracovních dní po uhrazení zálohové platby dle Smlouvy, (ii) zajistit zpracování energetického auditu dle čl. 3.2 výše nejpozději do 14 pracovních dní po uhrazení zálohové platby dle Smlouvy, (iii) zahájit vlastní realizaci Díla nejpozději v době 180 dnů od data obdržení zálohové platby a dokončit a (iv) předat Dílo zákazníkovi do 20 dnů od data zahájení vlastní realizace montáže Díla. Tato doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání překážek, pro které Zhotovitel bez svého zavinění nemůže vykonávat činnost směřující k dokončení Díla (např. nepříznivé klimatické podmínky, zpoždění dodávek materiálu, embarga, vyšší moc, zdržení či omezení z důvodů epidemie či války). O těchto překážkách je Zhotovitel povinen zákazníka informovat.
  • Datum zahájení vlastní realizace Díla (montáže) sdělí Zhotovitel zákazníkovi nejpozději 15 dnů předem. Zákazník je povinen zajistit, aby v zimním období byla k místu realizace Díla zajištěna bezpečná sjízdnost neveřejných příjezdových komunikací na staveniště (v případě potřeby jejich posyp a očištění střechy od sněhu a ledu).
  • V případě, že bude zákazník v prodlení s úhradou zálohové platby, prodlužuje se o dobu takového prodlení doba pro provedení Díla a zhotovitel není povinen zahájit práce na díle dříve, než bude místo řádně stavebně připraveno a zálohová platba uhrazena.
  • Na písemnou žádost zákazníka může být zahájení realizace Díla odloženo na pozdější termín.
  • Zákazník je povinen poskytovat Zhotoviteli v průběhu provádění Díla veškerou nezbytnou součinnost nezbytnou k řádnému dokončení Díla a umožnit mu nezbytné technické zásahy a umístění pracovních zařízení včetně jejich používání a bezplatného připojení k odběrnému místu elektrické energie v průběhu provádění Díla.
 5. Cena a splatnost
  • Zákazník je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši a způsobem specifikovaným ve Smlouvě a jejích přílohách. Cena Díla je uvedena včetně DPH s tím, že Zhotovitel je oprávněn tuto upravit v položce DPH dle platné právní úpravy v den vystavení příslušné faktury – daňového dokladu.
  • Zhotovitel je oprávněn cenu díla jednostranně upravit, pokud:
   1. dojde k dodatečně sjednaným změnám Díla;
   2. dojde od podpisu Smlouvy k datu provedení Díla k vydání nebo změně obecně závazných právních předpisů nebo podmínek stavebního povolení, které budou mít vliv na provádění Díla nebo cenový předpis, podle kterého je stanovena cena Díla;
   3. dojde ke změně sazby DPH;
   4. přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „Míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za 12 posledních měsíců oproti průměru 12 předchozích měsíců přesáhne v době od uzavření Smlouvy do doby zahájení realizace Díla 7,5%, a to poměrně o procento odpovídající výši inflace.
  • Vlastnické právo k Dílu přechází na zákazníka teprve úplným zaplacením Ceny Díla. Úplným zaplacením se rozumí zaplacení Ceny Díla a ceny dalších prací požadovaných zákazníkem nad rámec Ceny Díla. Do doby přechodu vlastnictví na zákazníka je tento povinen na své náklady udržovat Dílo, pokud bylo jím převzato do užívání a odpovídá za veškeré škody na něm vzniklé od okamžiku převzetí Díla nebo od okamžiku, kdy je Dílo považováno za předané.
 6. Mlčenlivost
  • Žádná ze smluvních stran nesmí (bez předchozí písemného souhlasu druhé smluvní strany) kopírovat, prozradit či použít za jakýmkoli jiným účelem, než který stanovuje Smlouva nebo tyto VOP, jakékoli informace buď technické, nebo obchodní povahy, které získala od druhé smluvní strany. Tato povinnost zůstává platná po dobu deseti (10) let od přijetí těchto informací a bude platit i po skončení Smluvního vztahu. Nic zde uvedené se netýká prozrazení informací jakoukoli ze smluvních stran tam, kde zákon požaduje poskytnout tyto informace příslušným úřadům (subjekt, který oznámí takovýto požadavek druhé straně), ani informací, které jsou:

 

 1. v jejich osobním vlastnictví (s plným právem je prozradit) ještě před jejich přijetím od druhé smluvní strany; nebo
 2. které jsou nebo se stanou veřejně známé (jinak, než díky porušení tohoto opatření); nebo
 3. které jsou nezávisle získané od třetí strany a neobsahují žádné omezení týkající se prozrazení.
 1. Vyšší moc
  • Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Okolnosti vyšší moci jsou takové, které žádná ze smluvních stran je nemůže ovlivni, např. války; přírodní katastrofy; rozhodnutí či opatření státních orgánů; omezení anebo zpoždění výroby či dopravy v důsledku vyšší moci, přerušení dodávky surovin, přerušení dodávky energií; ztížené klimatické podmínky, epidemie apod. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit jednání jedné ze smluvních stran orientované na splnění Smlouvy.
 2. Ochrana osobních údajů
  • Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Zhotovitele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jsou k dispozici na stránce [https://malinagroup.cz/].
 3. Doručování písemností
  • Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy bez zaručeného elektronického podpisu (nevztahuje se na změny a ukončení Smlouvy) a/nebo písemně formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy. Odmítnutí převzetí písemnosti se považuje za její doručení ke dni odmítnutí převzetí. Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, nejpozději však třetím (3.) kalendářním dnem od oznámení o jejich uložení na poště. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu své doručovací adresy.
 4. Závěrečná ustanovení
  • Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito VOP neupravené se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky, není-li právními předpisy stanovena pravomoc soudů jiného státu, kterou nelze smluvně vyloučit.
  • V případě, že dojde mezi Smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník, je-li spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetové stránky: adr.coi.cz.
  • Pokud některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP je nebo se stane neplatným, zůstanou ostatní ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP platná a smluvní strany nahradí takové neplatné ustanovení do 14 (čtrnácti) dnů od doručení výzvy některé smluvní strany druhé smluvní straně jiným vhodným ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru smluvních stran.
  • Smluvní strany se zavazují do 14 (čtrnácti) dnů od doručení výzvy některé smluvní strany druhé smluvní straně podepsat jakékoliv další dokumenty, popř. učinit jiná jednání, která jsou potřebná pro naplnění účelu Smlouvy a jejích jednotlivých ustanovení.
  • Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na Smluvní vztah.
  • Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP. Změnou těchto obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze VOP. Aktuální verze VOP je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Zhotovitele.

   REKLAMAČNÍ A ZÁRUČNÍ ŘÁD

    

    

 

            OBJEDNATEL                                                                                                                                     ZHOTOVITEL

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Jiří Stenzl
Energetický Holding Malina a.s.
Signed On: 20. 12. 2021


Signature Certificate
Document name: FVE 4,32 + bat bez nabíječky
lock iconUnique Document ID: c12e44fc543d804848011517aeb44236eba03226
Timestamp Audit
19. 12. 2021 12:28 CESTFVE 4,32 + bat bez nabíječky Nahráno uživatelem Jan Urban, předseda představenstva <br><b>Energetický Holding Malina a.s.</b> – kontakt@malinagroup.cz IP 86.49.119.59