Kontaktujte nás|Po-Pá 9-16:30h

MALINA GROUP

Ukončení činnosti (27.06.2024)

Vážení klienti,

Oznamujeme vám, že v důsledku vyhlášení konkurzu ukončí naše společnost svoji činnost k datu 30. června 2024. Od tohoto data budeme v omezené míře, k dispozici pouze na e-mailové adrese zakaznici@malinagroup.cz, ještě pár dní.

Veškeré dokončené zakázky budou mít i po tomto datu podané žádosti na Distribuci i Dotaci.

Velmi si vážíme Vaší spolupráce a pochopení v této obtížné situaci. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám v průběhu našeho působení projevovali.

S úctou,
Tým Energetický holding Malina a.s.

 • Kdo mi zajistí servis instalované elektrárny a tepelného čerpadla po ukončení činnosti Maliny?
  Z důvodu konkursu záruční servis již nelze ze strany společnosti Malina poskytovat, proto je řešením v případě potřeby oslovit lokální firmu, která má ve svém portfoliu instalaci a servis FVE. Náklady spojené se servisem si však uhradí zákazník sám.

 • Od smlouvy jsem odstoupil/a. Kdy mi vrátíte peníze?
  Až po zpeněžení majetkové podstaty bude přistoupeno k uspokojování pohledávek věřitelů. Tím není dotčena možná změna v případě vrácení insolvenčního řízení do povolení reorganizace.

 • Od smlouvy jsem odstoupil/a a poslali jste mi dobropis co mám s ním dělat?/ Vy nám na základě dobropisu vrátíte peníze?
  Přiložený opravný daňový doklad byl vytvořen v souladu s platnými právními podmínkami. Cílem je zajistit přesnou účetní evidenci situace vzniklé v souvislosti s výše uvedeným odstoupením. Na stav ani výši Vaší přihlášené pohledávky v procesu insolvenčního řízení nemá vystavení opravného daňového dokladu žádný vliv.

 • Proč mi nefunguje aplikace Malina Monitor?
  Zkuste heslo do aplikace resetovat ideálně ve vašem PC, návod najdete níže.
  Návod na reset hesla do aplikace.

 • Neobdržel/a jsem manuály k FVE/TČ. Kde je najdu?
  Produkty – MALINA GROUP

 • Kde a jak mohu podat reklamaci?
  Z důvodu ukončení provozu podniku, již nebude Energetický Holding Malina a.s. vyřizovat reklamace. Tím není dotčena možná změna v případě vrácení insolvenčního řízení do povolení reorganizace.

 • S kým se mohu spojit, když potřebuji řešit něco jiného, co zde není?
  V případech, kdy nenajdete odpověď na váš dotaz v této sekci nebo na našich webových stránkách budeme klientům k dispozici ještě do 31.7.2024 na e-mailové adrese: zakaznici@malinagroup.cz

 • Kde najdu informace k průběhu insolvenci?
  Sledujte na webu zde: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

 • Insolvenční správce/Malina mi popřel pohledávku. Proč a co s tím mám dělat?
  Doporučujeme poradu s advokátem , lze podat žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí přihlášené pohledávky.

Návod na doložení dotace (27.06.2024)

Vážení klienti,

níže vám zasíláme postup pro doložení realizace do systému AIS SFŽP ČR.

Podmínkou vyplacení dotační podpory je doložení realizace úsporných opatření. Všichni žadatelé dokládají smlouvy, daňové účetní doklady a doklady prokazující realizaci opatření dle schválené žádosti.

Všechny požadované dokumenty nahrají v digitální podobě (papírové naskenujete) do informačního systému AIS SFŽP ČR. Před vložením doporučujeme ověřit, že jsou naskenované dokumenty čitelné.

1) Dokumenty doručte nejpozději do data uvedeného akceptačním dopise (byl Vám zaslán e-mailem)). U všech žádostí které byly podány ve výzvě NZU2021+ a mají tedy registrační číslo začínající 5214xxxx, byla lhůta na doložení realizace automaticky prodloužena do 30.06.2025, kdy tato výzva končí. O tomto byl rozesílán automaticky informační email všem žadatelům.

2) Dokumenty vkládejte přednostně ve formátu pdf. Další podporovanými formáty elektronických dokumentů jsou: doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, gif,tif,jpg, jpeg , isdox a isdocx. Prosíme o pojmenování souborů, které odpovídá jejich obsahu např. faktura.

3) Maximální velikost dokumentu 20.MB

4) Nepoužívejte kompresní nástroje pro zmenšení objemu dat nebo spojení více souborů do jednoho.

5) Dokumenty v jiné než elektronické podobě nejsou přijímány.

6) Originály si však pečlivě uschovejte pro případnou kontrolu.

7) Seznam dokumentů dokládaných při doložení realizace.

 • ZÁLOHOVÁ FAKTURA
 • KONEČNÁ FAKTURA
 • OBJEDNÁVKA
 • PROTOKOL O PRNÍM PARALELNÍM PŘIPOJEMÍ
 • REVIZNÍ ZPRÁVA
 • PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
 • ZPRÁVA O INSTALACI C3
 • FOTODOKUMENTACE
 • TECHNICKÁ ZPRÁVA SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
8) Pokud došlo v průběhu realizace vašeho projektu k jakékoliv změně oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), oznamte to Fondu, a to současně s doložením dokončení prací. Nezapomeňte přiložit opravené všechny relevantní dokumenty (např. odborný posudek).

9) Podrobný návod

Distribuce (27.06.2024)

Vážení klienti,

Níže vám zasíláme přehled, jak dále postupovat u Vaší distribuční společnosti ohledně připojení Vaší FVE. Většina již započatých instalací bude dokončena a podaná žádost o připojení mikrozdroje nejpozději do 30.6.2024. V případě, že by nastala situace, že by nebylo možné k výše uvedenému datu dořešit žádost o připojení, budeme jednotlivé klienty informovat s dalším postupem na jejich e-mailovou adresu.

U smluv, kde nedošlo k zahájení instalace, bude řešit připojení mikrozdroje nová instalační firma, kterou si případně sám klient vybere.

Originál smlouvy o připojení:
Všechny hlavní distribuční společnosti nevyžadují, aby měl klient u sebe fyzicky originál smlouvy o připojení. Proto vzhledem k snaze nenavyšovat náklady, jsme se rozhodli originály smluv jednotlivě nerozesílat a uložit je v našem archivu. Kopii smlouvy o připojení jste od nás obdrželi e-mailem, a to hned po jejím podpisu. Proto všem klientům doporučuje zkontrolovat si své e-mailové schránky (ve většině případech byla smlouva zaslaná už v roce 2022 – 2023).

V případě, že ji neevidujete je možné požádat o její zaslání na e-mailové adrese: zakaznici@malinagroup.cz

V případě, že spadáte pod lokálního distributora, doporučujeme ověřit stav přímo u něho.

Aktualizace kontaktů u distribuční společnosti:
Všem našim klientům doporučujeme, aby si v nejbližší době aktualizovali u svého distributora kontaktní údaje na svou osobu nebo na osobu nově pověřenou s doložením kopie plné moci (telefon, e-mail a zasílací adresu).

 • ČEZ distribuce preferuje provést změnu kontaktů prostřednictvím Distribučního portálu nebo přes aplikaci Proud.
  V krajním případě telefonicky na jejich zákaznické lince: 800 850 860
 • EG.D distribuci je možné kontaktovat na infolince: 800 22 55 77 nebo e-mailem: info@egd.cz
 • PRE distribuci je možné kontaktovat na infolince 800 550 055 nebo e-mailem: info@predistribuce.cz
Platnost smlouvy a její případné prodloužení:
Všechny smlouvy, které měli platnost do 31.7.2024 jsme u jednotlivých distribucí prodloužili. Ve většině případech o další 1 rok. Ostatní smlouvy, kterým končí platnost v průběhu tohoto roku, doporučujeme požádat o další prodloužení samotnými klienty.
Všechny distribuce prodloužení akceptují, viz. vyjádření jednotlivých distribucí přikládáme níže.
 • ČEZ distribuce:„Samozřejmě, veškeré požadavky ke změně smlouvy podané přímo zákazníkem budeme akceptovat, tedy i požadavek na přiměřené prodloužení lhůty pro připojení. Běžně akceptujeme lhůtu 24 měsíců od podpisu smlouvy o připojení, ale po podrobnějším posouzení jsme ochotni akceptovat i delší lhůtu.“
  Pro ověření platnosti smlouvy je možné použít distribuční portál na tomto odkazu: https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/anonymnizadost/autorizace
  Všechny údaje pro ověření najdete na své smlouvě o připojení. Žádost o prodloužení je možné požádat v rámci tohoto odkazu, a to podáním „DOTAZ/DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI“
 • EG.D distribuce:„Co se týče platnosti uzavřených smluv a prodloužení termínu připojení, tak je nutné aby požadavek byl podán ještě před termínem kdy rezervace výkonu výrobny končí (nelze se tedy vyjádřit globálně k platnosti smluv a je nutné přistupovat ke každé smlouvě individuálně dle toho do kdy je rezervace platná). V případě že rezervace vyprší, je nutné podat žádost na uzavření nové smlouvy o připojení.“
  Platnost smlouvy je možné ověřit na e-mailové adrese: info@egd.cz nebo na infolince 800 22 55 77
 • PRE distribuce:„Platnost smlouvy o připojení má standardní platnost 180 dní od data vystavení. Podle normy PRE distribuce, a. s., je možné v určitých případech souhlasit s prodloužením termínu. Pokud žadatel prokáže, že přes veškeré vynaložené úsilí nedošlo ve sjednaném termínu připojení k realizaci výrobny elektřiny z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli, provozovatel distribuční soustavy sjedná s žadatelem prodloužení termínu připojení o nezbytně nutnou dobu.“
  Platnost smlouvy je možné ověřit na e-mailové adrese: distribuce@pre.cz

Dokončení jinou instalační firmou a případná změna smlouvy:
Pokud dojde ke změně parametrů oproti stávající smlouvy o připojení, je potřeba postupovat, dle vyjádření jednotlivých distribucí níže.
 • ČEZ distribuce:„Změnu smlouvy o připojení před připojením výrobny do provozu vyžadujeme pouze při navýšení rezervovaného výkonu. Druh komponentů, počet panelů a jejich jednotlivý výkon, pokud celkový výkon nepřesáhne limity stávající smlouvy, bude smluvně upraven až při UTP (umožnění trvalého provozu).“
 • EG.D distribuce:„V případě, že se v průběhu řešení změnily parametry komponentů a dojde k nesouladu oproti uzavřené smlouvě, je nutné uzavřít novou smlouvu o připojení s odpovídajícími parametry.“
 • PRE distribuce:„Pokud je již podána žádost, která byla zaevidována, není třeba žádat o novou Smlouvu o připojení za předpokladu, že se technické parametry FVS nemění. Pokud se ale parametry mění, pak je třeba podat novou žádost s novými parametry.“
V případě, že došlo k přepisu elektroměru na jinou osobu, je potřeba u dané distribuce podat žádost o novou smlouvu na nového odběratele!

Přeměna na konkurs (7.5.2024)

Dobrý den, vážení klienti Maliny,

chtěl bych se na Vás obrátit s důležitou zprávou ohledně vývoje v insolvenčním řízení Maliny. V pondělí tento týden jsme soud požádali o přeměnu reorganizace v konkurs. Následující den soud tomuto návrhu vyhověl.

Naše podání, kterým jsme požádali o přeměnu je zde:
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=58160057

Chtěl bych s Vámi sdílet důvody pro tento krok a také, co to pro vás znamená prakticky.

Důvody pro přeměnu v konkurs: Reorganizace vyžaduje shodu a kooperaci množství věřitelů. Je potřeba, aby se věřitelé většinově shodli na tom, co je nejlepší cesta a tu cestu si odsouhlasili. Pokud shoda mezi věřiteli není, nebo je tam někdo, kdo aktivně napadá jakýkoliv krok, tak se reorganizace vleče měsíce, roky a nebo nedopadne nikdy. V našem případě, bohužel, potřebná věřitelská shoda nebyla možná nalézt. Mezi věřiteli jsou zde tři hlavní zájmové skupiny, které spolu různě bojují. Byť jsme byli za dlužníka konstruktivní v návrzích (jak je vidět z podání výše) a dokonce jsem stranám nabízel i svůj odchod, pokud by to někdo vyžadoval, tak nebylo možné najít mezi těmi skupinami shodu.

V praxi by to znamenalo, že například nedojde ke schválení znaleckého posudku, nedojde ke schválení plánu, bude se řešit kdo má sestavit plán a kdo už ne, strany se budou odvolávat, namítat vše možné, atd. Na všechno se budou svolávat schůze a pak měsíce čekat na výsledky odvolání. Důsledek by bylo, že by se stále muselo na něco čekat. Mezitím komponenty na skladě budou dál zastarávat a ztrácet hodnotu, budou expirovat smlouvy o připojení a bude končit dotační výzva. Firma bude platit náklady a tržby již mít nebude. Bude plynout čas, bude se ztrácet hodnota a insolvence se nikam nepohne. To nejsou dobré vyhlídky.

Z tohoto důvodu jsme soud požádali o přeměnu v konkurs. Konkurs je jiný právní režim, který umožňuje v případě potřeby dál provozovat závod a dokončovat zakázky, umožňuje rychle rozprodávat aktiva (aktiva rozprodává insolvenční správce, nikdo jiný) a umožňuje nabídnout lidem dokončení a nečekat na to, která věřitelská skupina vyboxuje svůj úspěch po 12 kolech zápasu. Konkurs umožňuje jednat téměř hned. Konkurs umožňuje tvořit a uskutečňovat řešení.

Jaké to má důsledky pro klienty?

Klienti s nezapočatými zakázkami: Insolvenční správce mi dnes potvrdil, že ve výběrovém řízení vybere vhodné firmy, které budou se souhlasem zákazníka moci zakázky realizovat. Týká se to jak fotovoltaiky, tak tepelných čerpadel.

Již nainstalovaní klienti: Není třeba čekat měsíce či roky na schválení plánu. Je možné relativně rychle vysoutěžit firmu, která převezme kmen již nainstalovaných zákazníků, kterým poskytne dohled, potřebný servis, atd. Řada z těchto firem se nám již ozvala, zatím jsme to nemohli řešit, protože nebyl schválený plán, teď to půjde.

Klienti, co odstoupili od smlouvy: Tím, že se celá situace teď odblokuje a pohne, tak půjde dřív zpeněžit majetkovou podstatu a začít rozesílat věřitelům peníze.

Je to další kotrmelec ve vývoji Maliny. Když jsme před měsícem představili reorganizační plán, tak jsme v emailu upozorňovali, že největší riziko plánu je, že se jeho schvalování velmi protáhne. Dnešním krokem se toto riziko dramaticky snížilo. Slovo konkurs v insolvenci může pro řadu lidí znít děsivě. V naší konkrétní situaci je však spásou.


S pozdravem,
Lukáš Uhl

Pozvánka na webinar

Dobrý den, vážení klienti Maliny,

tímto Vás zveme na online webinář ohledně reorganizace Maliny. Událost se bude konat tento čtvrtek v 17 hod na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=S46O3_X_IXo&ab_channel=MalinaSTREAM

Bude možné klást dotazy. Z webináře vznikne záznam, který bude umístěn na náš web.

Někteří zákazníci stojí i o osobní kontakt. Z toho důvodu nabízím každému zákazníkovi osobní schůzku v kancelářích Maliny (Krakovská 9, Praha 1, špatně se parkuje, ale metro je blízko). Termín lze domluvit s naším kontaktním centrem na emailu zakaznici@malinagroup.cz) - stačí se ozvat, že máte zájem. Ze zájemců budeme tvořit malé skupinky dohromady, pro které budu osobně a plně k dispozici. Nebudu s Vámi umět řešit Vaše konkrétní zakázky, ale udělám vše pro vysvětlení reorganizace, co to znamená pro Vás, proč je to ta nejlepší cesta a rád si vyslechnu Vaše připomínky nebo otázky.

Pro mimopražské: je možné se zúčastnit také, buď že Vám z této schůzky zavoláme a “dáme Vás nahlas”, nebo připojíme přes webku a nějakou aplikaci.

S pozdravem a těším se na setkání.

Lukáš Uhl
člen představenstva
Energetický Holding Malina

Reorganizace: odpovědi na příspěvky (15.4.2024)

Dobrý den, vážení zákazníci Maliny.

Před několika dny jsme s Vámi sdíleli návrh našeho reorganizačního plánu s žádostí o Vaše dotazy a připomínky. Zde jsou odpovědi na nejčastější příspěvky. Otázek bylo hodně, tak je dlouhý i tento email. Poslední otázka se týká rizik, která v této reorganizaci existují, prosím o přečtení aspoň této poslední otázky.

Webinář

Live webinář plánujeme na čtvrtek 18.4.2024 v 17 hodin. Přístupový odkaz bude na našem webu a také jej zašleme předem emailem. Bude možné živě zadávat dotazy, na které budu ihned odpovídat. Z vysílání vznikne záznam, který bude k dispozici pro ty, kteří nebudou mít možnost se zúčastnit.

Na čem plán stojí

Je důležité říct principy, na kterých je reorganizace založena.
 • Je potřeba dodělávat zakázky těm lidem, kteří budou chtít.
 • Montovat nesmí Malina, protože té by nikdo nevěřil, že to zvládne, ale někdo jiný, důvěryhodný.
 • Lidé, kteří budou mít o dokončení zájem, musí mít možnost dostat plnou dotaci z peněz, které zaplatili.
 • Malina samotná musí skončit své fungování, vše rozprodat a veškeré hodnoty rozdělit mezi věřitele.
 • Dohled insolvenčního správce musí zůstat do samotného konce.
 • Musí zůstat nezávislost Maliny tak, aby policie a autority mohly konat.

V praxi to znamená tento postup

 1. Po schválení plánu budou mít možnost zákazníci podepsat dodatky na realizaci svých projektů.
 2. Po podpisu těchto dodatků, se tyto převedou na společnost TnG (https://www.zatopime.cz/), která zakázky dokončí a poskytne plné garance a záruky za celé realizace. Více o této firmě je níže. Důležité je, že tímto způsobem zůstane zákazníkům možnost vyúčtování zaplacené zálohy a tím pádem možnost získání plné dotace. Zároveň, pokud by to TnG nezvládlo, tak celou zálohu dostanete zpátky, a to od společnosti TnG. Už bez insolvence. Peníze by byly zpět v plné míře. To se týká fotovoltaiky i tepelných čerpadel. Společnost TnG bude také za dokončená díla držet sama plnou záruku.
 3. Po tom všem Malina rozprodá všechen majetek, ukončí svůj provoz a vstoupí do likvidace. Průběžně a postupně bude věřitelům vyplácet peníze tak, že mezi věřitele se rozdělí úplně vše.
 4. Role insolvenčního správce zůstává po celou dobu: podpisy dodatků, rozprodej majetku, rozdělení mezi věřitele, vstup do likvidace. Insolvenční správce bude ten poslední kdo zhasne.

Je možné si takto vybrat jinou realizační firmu, než je TnG?

Ano. V současné době jednáme se třemi dalšími. Jakákoliv firma, která je schopna realizovat zakázky a je schopna získat alespoň patnáct zákazníků, může s námi spolupracovat stejně jako TnG. Máte-li o někoho konkrétního zájem, pošlete kontakt a my s nimi otevřeme jednání. Podmínky jsou pro všechny stejné. Já osobně jsem kdysi vedl donáškovou službu DámeJídlo.cz (dnes Foodora), a moc se mi líbí koncepce tzv. tržiště (marketplace), kde si zákazník vybere z nabídky tu, která mu vyhovuje nejvíc. Je to nejčistší model, plně otevřený a transparentní.

Co když nechci nic dokončit?

Pokud nechcete nic dokončovat, tak se Vás týká jen ta část, kdy Malina rozděluje platby věřitelům. Čím více lidí si zvolí dokončení, tím více bude z čeho uspokojovat ostatní věřitele.

Je tento plán v souladu s právem?

Naprosto. Mnohokrát jsme jej detailně diskutovali s insolvenčním správcem i několika insolvenčními experty. Hlasovat o plánu budou věřitelé (Vy) a jeho platnost vyhlašuje soud svým usnesením (tzn. posuzuje to soudce, který se věnuje insolvencím).

Jaká je role či důsledky pro původní majitele Maliny nebo management?

NIKDO z původního vedení v Malině dávno není. Chápu, že jsou lidé naštvaní na Malinu. Chápu, že to naštvání slízne ledaskdo, kdo je nyní v Malině ve vedoucí roli. Nicméně lidé, kteří dnes v Malině jsou, tak přišli teprve nedávno, kvůli tomu, aby tam nebyl vliv nikoho z původní skupiny. Nikdo z nás nemá s původními majiteli a vedením nic společného. Předložený plán nijak s původním vedením a vlastníky nepočítá.

Co se stalo s GoodHao?

Před několika měsíci jsme dostali nabídku od GoodHao na dodávku komponent. Chtěli jsme lidem dát možnost si jen odkoupit komponenty s tím, že si realizaci zajistí sami. Řada lidí nás o toto totiž žádala. GoodHao nabízelo de facto možnost nakoupit zboží se slevou 20% oproti tržním cenám. Tato nabídka nyní v našem plánu není. Důvod je, že GoodHao má napojení na původní majitele a způsobovalo to kontroverze a silné reakce mnoha lidí. Chceme demonstrovat úplné odstřižení od minulosti.

Nechci platit předem

Chápu a souhlasím. Pokud budete chtít zakázku dokončit, tak předem nic neplatíte. Doplatek je až po realizaci a předání díla.

Jak je to s dohledem, monitoringem a zárukami u již nainstalovaných klientů?

Oslovili jsme několik firem, zda chtějí odkoupit kmen již instalovaných zákazníků. Toto teď není pokryto přímo v reorganizačním plánu, protože to nesouvisí s restrukturalizací pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení. Kmen zákazníků ale bude Malina prodávat (pod dohledem správce) některé z firem, které jsou schopny toto převzít.

Chci ať Malina skončí

Já taky! Skončí a 100% svého majetku rozdělí mezi věřitele. Hlasujte, prosím, pro plán a přesně to se stane.

Bylo by možné uzavřít spolupráci s ČEZ?

Zrovna ČEZ je těžší oříšek, protože ten nad tím přemýšlí hodně korporátně. Oslovili jsme je, měli jsme na toto téma jedno jednání, ale zatím v tomto není výsledek. Pokud se situace změní a budou se toho chtít účastnit, tak budeme rádi a přidáme je tam.

Jak to bude se zárukou na FVE a TČ?

U všech zakázek, které bude dokončovat TnG (nebo jiná firma dle modelu výše), bude záruku poskytovat právě TnG (případně příslušná jiná firma). TnG je 100% česká firma, co má za sebou tisíce instalací FVE a TČ a funguje od roku 1998 v Česku i v zahraničí. Záruky u již dokončených zakázek jsou složitější, protože tam ty záruky spadly do insolvence. Nicméně jak jsem psal výše, mluvíme s několika firmami, které by převzaly kmen nainstalovaných klientů.

Je možné změnit rozsah zakázky, kterou má TnG instalovat?

Ano. Je možné vše změnit, rozšířit, zmenšit, posunout, cokoliv.

Pokud se současná projektová dokumentace (PD) ukáže jako nerealizovatelná, vypracuje firma TnG novou PD?

Ano. TnG Vás v případě zájmu navštíví a vytvoří řešení na míru způsobem, který je v souladu se současnou legislativou a odpovídá Vašim potřebám. Stará Malina občas zákazníkům prodala zakázky na tepelná čerpadla, která jsou výkonem a konfigurací pro zákazníka nevhodná. TnG zrovna v tomto má jedny z nejhlubších zkušeností na trhu a vytvoří řešení, které bude správně.

Jak je to s termíny na dotaci a na připojení u distribuce?

SFŽP nám sdělil, že všem zákazníkům po Malině vyjdou vstříc a budou prodlužovat termíny pro dokončení až do 30.6.2025, kdy příslušná dotační výzva končí. Co se týče připojení, je situace podobná. Termíny jsme vždy prodlužovali a ani jednou nevznikl problém.

Chci si něco dokoupit (panel, backup, baterii, …)

Malina již dlouhou dobu neuzavírá nové smlouvy, nemá na to aparát a brzy ukončí svůj provoz. Některé požadavky vyžadují i zásah technika na místě, což je nyní také pro Malinu velmi komplikované. Pokud chcete něco dokoupit, obraťte se, prosím, na firmu TnG, nebo jinou firmu z oboru. Mimo jiné jde i o záruky. Pokud koupíte jinde, tak máte záruku jistou.

Kolik lidí si myslíte, že dodatky podepíše?

Před měsícem jsme dělali telefonický průzkum na reprezentativním vzorku. Dopočítali jsme se k zájmu okolo 70% klientů. V praxi to bude možná méně, ale věříme, že půjde o významné procento. Takže i pokud nemáte Malinu rádi a chcete, aby skončila, tak i v tomto případě Vás žádáme o podporu pro náš reorganizační plán. Malina totiž skončí v každém případě, ale tito lidé aspoň budou mít možnost nechat si to dokončit. Prosíme o hlasování pro plán - už pro ty ostatní zákazníky, kteří stále čekají na dokončení a chceme, aby měli tu možnost.

Nemám přihlášenou pohledávku. Mohu podat nyní?

Termín na přihlášení pohledávek je již, bohužel, pryč. Přihlašuje se formulářem na soud a Malina v tomto nemá žádnou roli. Pokud jste se nepřihlásil/a, tak je už bohužel pozdě. Pokud jste v situaci, kdy ještě máte zájem o dokončení své zakázky, tak se Vás celý tento plán týká a můžete podepsat dodatek jako kdokoliv jiný. Záloha Vám bude vyúčtovaná a to, že nemáte přihlášku, se Vás vlastně v tomto případě nedotkne.

Kdy dojde k vyrovnání závazků?

Pokud bude plán schválen například v květnu, budou se peníze rozdělovat za 3 měsíce, pak za dalších 6 měsíců a poslední za dalších 12 měsíců. Vždy se rozdělí většina toho, co bude k dispozici. Většina peněz bude v první dva termíny. Důvod tohoto členění je, že se budou aktiva firmy rozprodávat postupně, postupně se budou vymáhat pohledávky, atd a chceme platit vždy co nejdříve, když se nějaká hodnota vytvoří. U zpeněžování i rozdělování bude přítomen insolvenční správce.

S jakou procentuální částkou pohledávek počítáte po zpeněžení Maliny a uspokojení věřitelů?

Před povolením reorganizace před půl rokem jsme říkali, že v případě konkurzu bude uspokojení okolo 2-3%. Malina za posledního půl roku doinstalovala několik stovek klientů a podařilo se vytvořit trochu lepší majetkovou podstatu. Pokud by byl konkurz nyní, tak si myslím, že by uspokojení činilo okolo 15-18%. Naše reorganizace nabídne uspokojení 20-25% (pokud bude cca 500 dodatků). Pokud se podaří podepsat dodatky alespoň s 1500 lidmi (což je reálné!), tak bude uspokojení skoro 30%. Zatím ale nemáme znalecký posudek na ocenění majetkové podstaty, takže čísla se budou zpřesňovat. Navržené řešení ale zcela bez pochyby vzhledem k povaze reorganizačních opatření (reorganizační opatření jsou mimo jiné: ukončení provozu = minimalizace provozních nákladů, převod dodatků na jiný subjekt za úplatu = eliminace části závazků, rozprodej aktiv = maximalizace výnosu) nabízí lepší uspokojení než jakákoliv jiná varianta.

Jak to bude přesně řešeno finančně s firmou TnG z pohledu zákazníka?

Zástupce TnG za Vámi přijede a podepíše dodatek (na kterém bude Malina a klient). Tento dodatek se pak převede do TnG (to je právní krok mezi Malinou a TnG, zde nemusíte dělat nic). TnG poté zakázku nainstaluje, předá dílo a vystaví konečnou fakturu, na které bude zúčtovaná i záloha, kterou jste dříve zaplatili Malině. Po předání díla zaplatíte do TnG a oni Vám vyřídí připojení a dotaci (z celé částky). Záruku budete mít od TnG.

Kdy dostanu dodatek s narovnáním práv, když byla zakázka dokončena 3. osobu?

Toto není přímo řešeno reorganizačním plánem. Máte vůči Malině svou pohledávku, a týká se Vás uspokojování stejně, jako každého jiného věřitele. Malina má ale pohledávku i vůči Vám (podle konkrétní situace jde o pohledávku z různých právních titulů). Zde budeme po reorganizaci čekat na stanovisko správce, jak postupovat a budeme se tím řídit. K nějakému narovnání dojít musí, ale z hlediska reorganizačního plánu toto není explicitně řešeno, protože nejde o řešení závazků Maliny, ale pohledávek Maliny. Zde by ale situace byla stejná (ne-li horší, z jistých důvodů), pokud by byl konkurz - to by totiž pohledávky za těmito klienty bylo potřeba nejspíše nabídnout trhu k odkoupení. Tomu se však, doufám, vyhneme, pokud se podaří prosadit reorganizační plán.

Co je to TnG zač?

Popis TnG jsme dávali již do předchozího emailu. Pro referenci přidáváme i sem.

Hledali jsme partnerskou firmu, která by realizace pro nerozpracované zakázky uměla převzít, a to jak pro fotovoltaiku, tak pro tepelná čerpadla. Tohoto parťáka jsme našli v podobě firmy TnG (https://www.zatopime.cz/). Jde o firmu, která má od roku 1998 zkušenosti s tísíci realizací telepných čepadel a tisíci realizací fotovoltaiky v Česku i v zahraničí. Spolupracuje s univerzitou a je členem několika asociací. Publikuje své účetní závěrky. Je zároveň 100% českým výrobcem tepelných čerpadel, disponuje rozsáhlou servisní sítí a poskytuje dlouhé záruky. Disponuje sítí vysokých desítek technických obchodních zástupců a má velmi dobré hodnocení na Googlu. Je to respektovaná a schopná firma, zasazená do českého i mezinárodního prostředí, která tepelka i soláry umí, jako málokdo jiný. Není to rychlokvaška, která se objevila a pak zase zmizí. Je na ně spoleh a lze jim věřit.

Jaká jsou rizika?

- Toto je nejdůležitější odstavec, pro popis rizik v tomto insolvenčním řízení pro klienty Maliny

Rizika v našem případě nejsou ohledně TnG nebo ohledně toho, že by tento plán nešel udělat. Tento plán je z hlediska Maliny extrémně snadný na realizaci. Z hlediska TnG je snadný taky, protože projekty na FVE a TČ dokončují jak Baťa cvičky. Rizika vyplývají z procesních obstrukcí, která mohou vzniknout okolo hlasování o plánu. I když plán bude přijat například letos v květnu, tak je velké riziko, že mezi několika tisíci věřiteli bude jeden, který se odvolá a zbrzdí to tím pro všechny. Věc přejde k odvolacímu soudu, kde zůstane možná i několik měsíců. Odvolací soud nějak rozhodne. Pokud rozhodne proti plánu, tak se vše de facto vrací na začátek. Bude se svolávat schůze a rozhodovat o tom, kdo má plán sestavit. Ten pak na to bude mít nějakou lhůtu, pak se bude znova svolávat schůze, znova hlasovat a opět se může někdo odvolat. Proběhne další kolečko na odvolačce. Existuje slušná šance, že plán bude schválen během tohoto léta a já pro to dělám maximum. Existuje i velké riziko, že bude schválen příští rok v květnu a to za předpokladu, že tam nikdo nedělá skutečné obstrukce, jako namítání podjatosti soudu, atd. Existuje tedy bohužel i riziko, že plán nebude schválen nikdy a nikdy se nic nedokončí.

Osobně věřím, že podpora pro plán bude tak rozhodná, že se schválí letos v létě. Ale v této fázi je to trochu jako hodit si korunou.

Od TnG mám informaci, že se na ně obrátilo za poslední asi dva týdny skoro 300 klientů Maliny s tím, že nechtějí na nic čekat a že to od nich chtějí dokončit hned teď, mimo insolvenci, což je možné. První klienti se údajně instalují tento týden. Chápeme, že je lákavé mít to vyřešeno za dva týdny, stihnout v klidu další solární sezónu, prodat svou pohledávku za 20 % a celé to hodit za hlavu. Přesto Vás ale chceme požádat o podporu pro Malinu a o to, abyste zůstali s námi.

Kvůli množícím se dotazům proto uvádíme, že nic z tohoto nejde přes nás. Pokud máte o TnG zájem už teď, je potřeba se obrátit přímo na ně a nikoliv na nás. Detaily uvádí TnG v insolvenčním rejstříku (viz dokument číslo B-779, https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=57735406).

Vyjádření ohledně Fotovolty (12.4.2024)

Dobrý den, vážení zákazníci Maliny. V poslední době se objevil email z domělé adresy společnosti Misura, který upozorňoval na zásadně problematické vlastnické propojení společnosti Fotovolty na kontroverzní osoby a na bývalé akcionáře Maliny. Stejně tak upozorňoval na personální propojení zaměstnanců Fotovolt na bývalé zaměstnance Maliny. Tímto bychom se chtěli od textu distancovat. Email nepochází z našeho pera a nesouhlasíme s tím, že jej někdo napsal a poslal. Myslíme si, že je potřeba na trhu konkurovat férovými prostředky a nikoliv takto.

Reorganizační plán Maliny (4.4.2024, 23:14)

Dobrý den, vážení klienti Maliny,

ve středu tento týden jsme předložili na insolvenční soud návrh reorganizačního plánu. Jde o zásadní krok, který má význam pro Vás všechny - klienty a věřitele Maliny. Reorganizační plán je právně složitý dokument. Chtěl bych proto v tomto emailu popsat lidskou řečí co obsahuje, co to znamená a co se bude dál dít.

Než popíši samotný plán, zde je shrnutí vývoje poslední doby.

Soubor ke stažení: 240403_Reorganizační plán_Energetický Holding Malina a.s.  [PDF, 4.22 MB]

Rozpracované zakázky

Malina poslední rok realizovala smlouvy pro klienty, kteří měli rozpracovanou zakázku na fotovoltaiku. Od úpadku, což bylo 12.5.2023, těchto projektů realizovala asi 1000. Šlo však o zakázky, které byly již rozpracované - většinou byla hotova střechařská práce, byla tam navezena většina komponent, atd. Všechny tyto zakázky, které Malina měla dovoleno dokončit, již dokončila, nebo je dokončí v jednotkách týdnů v brzké době.

Tímto dokončováním zanikly závazky Maliny ve výši přes 300 mil Kč. Zároveň tím vznikly dodatečné platby od zákazníků a tím vznikl zisk, který je poté možné rozdělit mezi věřitele, což navrhujeme v našem plánu (viz níže).

Nerozpracované zakázky

Na podzim loňského roku Malina dělala tzv. pilotní projekt na 25 zakázkách, které byly nerozpracované. Cílem tohoto pilotu bylo prokázat technickou, kapacitní a finanční proveditelnost dokončení zakázek pro všechny klienty s nerozpracovanými zakázkami. Tento pilot, bohužel, nebyl úspěšný. Malina tímto pilotem potvrdila sama sobě, věřitelům i trhu, že se nemůže pouštět do větších realizací, protože to nezvládne. Museli jsme tedy hledat jiný způsob, jak se postavit k těmto klientům.

Reorganizační plán

Hledali jsme partnerskou firmu, která by realizace pro nerozpracované zakázky uměla převzít, a to jak pro fotovoltaiku, tak pro tepelná čerpadla. Tohoto parťáka jsme našli v podobě firmy TnG (www.zatopime.cz). Jde o firmu, která má od roku 1998 zkušenosti s tísíci realizací telepných čepadel a tisíci realizací fotovoltaiky v Česku i v zahraničí. Spolupracuje s univerzitou a je členem několika asociací. Je zároveň 100% českým výrobcem tepelných čerpadel, disponuje rozsáhlou servisní sítí a poskytuje dlouhé záruky. Disponuje sítí vysokých desítek technických obchodních zástupců a má velmi dobré hodnocení na Googlu. Je to respektovaná a schopná firma, zasazená do českého i mezinárodního prostředí, která tepelka i soláry umí, jako málokdo jiný. Není to rychlokvaška, která se objevila a pak zase zmizí. Je na ně spoleh a lze jim věřit.

Náš plán a návrh pro Vás jakožto klienty a věřitele je tedy následující. Poté, co se plán na věřitelské schůzi schválí, tak Malina nabídne možnost podepsání dodatku všem klientům s nerozpracovanými zakázkami, kteří o to budou mít zájem (jak klienty na tepelná čerpadla, tak na fotovoltaiku). Obchodní zástupci TnG každého takového klienta osobně navštíví a vytvoří řešení na míru, s cenou, která by měla představovat zvýšení o 20-25% oproti původně sjednaným cenám. Tuto smlouvu se zákazníkem podepíše Malina a bude formou dodatku k původní smlouvě. Časový interval určený na podepisování těchto dodatků bude trvat 30 dní. Po uplynutí těchto 30 dní a po podpisu všech dodatků vezme Malina kus ze sebe, část firmy, tzv. závod, který obsahuje všechny tyto dodatkované smlouvy a prodá jej do společnosti TnG. Všechny tyto smlouvy a klienti tedy přejdou na TnG. Od té chvíle bude odpovědnost na TnG, aby smlouvy splnila. Pokud by je nesplnila, vzniká tím každému zákazníkovi právo na vrácení celé původní zálohy. Zákazníci budou platit až poté, co bude dílo hotovo a předáno (žádné další zálohy). Dotace i připojení se v tomto přístupu stíhají.

Toto řešení znamená, že díla zákazníků bude realizovat někdo, kdo to prokazatelně umí a nemusí se to učit za pochodu. Znamená to, že lidem zůstanou záruky za celé dílo od firmy, která v oboru podniká od roku 1998. Znamená to, že existuje řešení pro klienty na fotovoltaiku i na tepelná čerpadla. Znamená to, že bude možné použít již zaplacené zálohy pro dotační řízení.

Poté, co Malina odprodá do TnG část svého závodu, tak ukončí své podnikání a svůj provoz. Bude se věnovat zpeněžování svého majetku (sklady, vybavení kanceláří, auta, …), vymáhání pohledávek a několika soudním sporům. Poté, co se vše zpeněží a ukončí a vymůže, tak se 100% veškerých prostředků rozdá mezi věřitele v poměrné výši jejich pohledávek a poté se společnost zlikviduje. 100% firmy získají věřitelé. Na průběh tohoto zpeněžování a rozdělování bude nadále dohlížet insolvenční správce, který bude i rozhodovat o samotném vstupu do likvidace a bude schvalovat konečnou zprávu o likvidaci.

Reorganizační plán je připraven tak, že můžeme obdobným způsobem, jakým budeme postupovat ve vztahu ke společnosti TnG, postupovat také ve vztahu k jakékoli jiné společnosti. Zcela postačí, jestliže se s takovou společností domluví alespoň 15 zákazníků a taková společnost s námi podepíše smlouvu obdobnou té, kterou jsme uzavřeli se společností TnG. Naším cílem je našim zákazníkům nechat dokončit si objednanou fotovoltaiku a tepelná čerpadla kýmkoli, koho si sami vyberou, a za podmínek, na kterých se s takovou osobou sami domluví.

Reorganizace nebo konkurs?

Není lepší konkurs? …není. V plánu je to detailně vysvětlené a spočítané. Konkurs by znamenal, že dodatky nevzniknou, všechny tyto závazky v Malině zůstanou a majetková podstata by se rozdělovala mezi mnohem větší počet věřitelů, a pro každého jednoho věřitele by to tak vyšlo hůř, než v reorganizaci.

Co bude dál?

Všichni teď musíme čekat, až znalec zpracuje na Malinu posudek, který se pak schvaluje na schůzi věřitelů. Čeká nás další přezkumné jednání, které svolá soud, kde se zjednodušeně řečeno rozhoduje o tom, kdo má jakou pohledávku. Pak nás čeká schůze s hlasováním o přijetí tohoto plánu. Tu také svolává soud a zatím nevíme, kdy bude. Myslíme si, že to pravděpodobně nastane v květnu, ale jistě to nevíme.

Podpora pro plán

V dohledné době budeme organizovat webinář s možností kladení otázek, kde budeme celý plán vysvětlovat. Je to na Vás, jak se rozhodnete. Chceme Vás ale požádat o podporu a souhlas s tímto plánem, který je popsán zde a ve své úplnosti si jej můžete přečíst na našem webu a na insolvenčním rejstříku. Pokud by se plán neschválil, je téměř jisté, že kvůli různým odvoláním a lhůtám a schůzím, atd by už nikdo nemohl zpracovat plán jiný, který by umožnil realizovat zakázky a zároveň získat dotaci, protože to nejde stihnout. Zároveň si myslíme, že ani lepší plán sestavit nejde, protože stejně vše chceme rozdat mezi věřitele.

Dotaz či připomínka?

Jsem si jistý, že budete mít řadu dotazů či připomínek. Jistě i pár slov od plic. Podotýkám, že nikdo z původního vedení Maliny již dávno ve firmě nepůsobí, jsou tu jen lidé noví, najatí na řešení situace. Stejně tak původní majitelé nedostanou v insolvenci nic. Také jak víte, je v běhu řada trestních oznámení a forenzní audit. A z Maliny jde vše už jen věřitelům. Pokud se však budete chtít k čemukoliv vyjádřit nebo se zeptat, tak pošlete email na adresu zakaznici@malinagroup.cz. Na emaily nebudeme odpovídat jednotlivě, ale vytvoříme dokument s dotazy a odpověďmi, který pak během několika dní zveřejníme.

Nabídka TnG na teď

Dostali jsme na naše kontaktní centrum již řadu dotazů, že si zákazníci všimli nabídky TnG, kdy není třeba čekat na vyřešení insolvence a lidé mohou uzavřít smlouvu na FVE nebo TČ napřímo s tím, že zároveň TnG nabízí odkup pohledávky za Malinou částku 20% z hodnoty pohledávky (viz dokument číslo 779 v insolvenčním rejstříku, https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=57735406). Tím by lidé nemuseli čekat na schválení reorganizačního plánu a mohli by mít TČ nebo FVE hned, během několika týdnů, zároveň s vyřešením samotné pohledávky. Za Malinu bychom k tomuto chtěli říct, že je to zcela na Vás. Nijak Vás k tomu nenabádáme, ani Vás od toho nezrazujeme. V insolvenci Maliny reálné uspokojení může být okolo 20%, může se stát, že bude o něco nižší, a teoreticky i o něco vyšší. V případě zájmu je třeba obrátit se přímo na TnG a ne na nás, protože jde o případný vztah mezi TnG a klientem. Zároveň nevíme o žádné nabídce od jakékoliv firmy, která by byla lepší.

S pozdravem,

Lukáš Uhl
člen představenstva
Energetický Holding Malina, a.s.

Aktuální zpráva pro klienty se smlouvou na tepelné čerpadlo (21.03.2024)

Dobrý den, vážení klienti Maliny,

nejen s ohledem na probíhající insolvenční řízení aktuálně nejsme oprávněni instalovat tepelná čerpadla, ale ani poskytovat opravy a servis těch už instalovaných. V průběhu insolvenčního řízení jsme povinni s naším majetkem nakládat pouze tak, aby bylo dosaženo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení našich věřitelů, kteří do insolvenčního řízení přihlásili své pohledávky.

V průběhu insolvenčního řízení jsme pak oprávněni uspokojovat pouze takové nároky vůči nám, o nichž to stanoví insolvenční zákon. Poskytování servisu a oprav dříve dodaného zboží (ani proplácení servisu provedeného třetí osobou) přitom nárokem, o kterém tak stanoví insolvenční zákon, není. Nad rámec toho též platí, že v současné chvíli nedisponujeme potřebnými živnostenskými oprávněními ani pro instalaci tepelných čerpadel, ani pro jejich servis a opravy.

V rámci připravovaného reorganizačního plánu se snažíme nalézt řešení, které nám či nějaké další osobě umožní opravy a servis v budoucnu poskytovat. Reorganizační plán přitom budeme soudu předkládat v nejbližších týdnech, přičemž očekáváme, že by měl nabýt účinnosti v létě 2024.


Děkujeme za pochopení
S pozdravem,
Energetický Holding Malina, a.s.

Další kroky v insolvenci (5.3.2024)

Dobrý den, vážení klienti Maliny.

Opět bychom se s Vámi chtěli podělit o novinky z našeho insolvenčního řízení.

V nedávné době soud povolil soudnímu znalci, který zpracovává posudek na Malinu, odklad termínu, do kdy jej musí předložit, na 30. 4. 2024. Sám znalec ve své žádosti uvedl, že Malina se znalcem plně spolupracuje, avšak složitost situace vyžaduje, aby byl na zpracování delší čas.

My sami budeme předkládat a zveřejňovat reorganizační plán zhruba v termínu dvou týdnů od teď a nebudeme čekat na verdikt znalce, abychom to vše zrychlili. Plán je již téměř zcela zpracovaný, současnou verzi jsme zaslali a diskutujeme s insolvenčním správcem a v brzké době budeme připraveni jít s ním do světa.

Základní parametry plánu, jeho podstatu, důsledky pro jednotlivé skupiny věřitelů, atd budeme vysvětlovat při jeho předložení a plánujeme opět udělat webinář, při kterém je možné klást otázky, stejně jako jsme to udělali před poslední schůzí, kde nám byla povolena reorganizace.

V nedávné době se objevila nabídka jedné nejmenované společnosti, která nabízí klientům Maliny možnost dodělání jejich zakázky za cenu typového projektu, která je na úrovni běžných tržních cen (žádná cenová výhoda). Zároveň s tím by se měl zákazník vzdát většiny své pohledávky ze složené zálohy ve prospěch této nejmenované společnosti za relativně nízkou úplatu z původní hodnoty pohledávky. Na základě toho nás oslovilo několik dalších společností, že by měly zájem nabídnout zákazníkům podobný model. Tato jednání vedeme například i s ČEZem a jeho dceřinou firmou, která se specializuje na fotovoltaiku.

Vedle zpracování reorganizačního plánu budeme tedy dávat dohromady i seznam těchto firem se shrnutím nabídnutých podmínek. Každý zákazník si tak bude moci kvalifikovaně vybrat a neskočit v nevědomosti na první nabídku, která ještě nabízí relativně nízkou hodnotu u výkupu pohledávky a relativně vysokou cenu za realizaci. Plánované uspokojení v insolvenci by mělo totiž být významně vyšší a nabídnutá cena za dokončení v rámci dodatku s Malinou cca o 100 tis Kč menší. To vše bude zřejmé z plánu, který budeme předkládat zhruba za dva týdny.

Doporučujeme tedy zákazníkům ještě chvíli počkat, až budou všechny nabídky a možnosti “na stole”.

S pozdravem,
Energetický Holding Malina, a.s.

Aktualizace systému vzdáleného sledování FVE (17.2.2024)

Vážení zákazníci,

ve dnech 14.-15.1.2024 proběhla aktualizace systému vzdáleného sledování FVE. Z tohoto důvodu je nutno se přihlásit do aplikace znovu.

Jak postupovat u jednotlivých operačních sytému (Google Android a Apple iOS) v případě mobilních telefonů a tabletů najdete na odkazech níže.

Rovněž jsem pro vás připravili video-návod k přihlášení do nově nainstalované aplikace.

Operační sytém Apple iOS:
je potřeba starou aplikaci pouze aktualizovat, nepůjde-li vám, odeberte a instalujte novou verzi ze zdroje:
Malina Monitor v App Storu (apple.com)

Operační sytém Google Android:
aktuálně je potřeba starou aplikaci Malina Monitor odebrat a znovu instalovat novou verzi.
Malina Monitor v Google Play Store

Video návod k přihlášení zde.
Shlédnout na YouTube

Děkujeme za pochopení
Technické odd společnosti EH Malina a.s.

 

A jak co nejjednodušeji v případě potřeby resetovat heslo do vaší aplikace? Doporučujeme postup dle video-návodu níže na vašem PC.

Aktuální zprávy, otázky a odpovědi (14.2.2024)

Dobrý den, vážení klienti Maliny,

V poslední době nastaly dvě významné události, o kterých bychom Vás rádi informovali.

 1. Insolvenční správce nám povolil nabídnout podepsání dodatků klientům, kteří mají rozpracovaný projekt na FVE a přejí si jej dokončit
 2. Insolvenční správce nám, bohužel, zakázal, nabídnout dodatky klientům, kteří mají nerozpracované projekty;
Zde je detailní vysvětlení a nabídnutý postup:

1) Dodatky klientům rozpracovaných FVE projektů

Jak jistě víte, v listopadu 2023 jsme odmítli splnění většiny klientských smluv, včetně té Vaší. Toto odmítnutí bylo nutným právním krokem a jedinou možnou cestou, pro kterou navíc panovala úplná shoda s naším insolvenčním správcem, i celým věřitelským výborem (věřitelský výbor jsou reprezentanti věřitelů a zákazníků, volení z Vašich řad. Jsou to tedy “jedni z Vás”, kteří jsou průběžně a detailně informováni).

Jak jsme uváděli i v dopisu, kterým jsme splnění smluv odmítali, máme zájem dokončit maximální množství všech projektů na fotovoltaiku, včetně toho Vašeho.

Teprve před několika dny jsme dostali od insolvenčního správce souhlas s podepsáním dodatků s klienty, kteří mají rozpracovaný FVE projekt. Tento dodatek zajišťuje zejména posun dohodnutého termínu pro realizaci nejpozději do 30.6.2024 a nedochází v něm ke změně cen. Očekáváme, že většina projektů však bude dokončena mnohem dříve. Text dodatku je přiložen k tomuto emailu.

Pokud si dodatek budete přát uzavřít, odpovězte, prosím, na tento email, že jej uzavřít chcete. Napište nám číslo Vaší smlouvy na Váš fotovoltaický projekt, společně s Vaší identifikací (jméno, adresa). Pošleme Vám dodatek připravený pro Vás, k podpisu elektronickou formou. Tyto dodatky můžeme podepisovat do 31.3.2024.

Podobné dodatky na dokončení jsme v minulých měsících podepsali přibližně s 430 lidmi, což je většina těch, kteří mají rozpracovanou fotovoltaiku. Zhruba polovinu z nich jsme již realizovali. Doufáme, že se podaří podepsat jej i se všemi ostatními.

„Co když nechci?“

Jsme si vědomi toho, že řada zákazníků, kteří jsou v podobné situaci jako Vy, již žádné dodatky podepisovat nechce, případně již mají dokonce projekt dokončen s jinou realizační firmou. Byť lidsky chápeme situaci i důvody, které k tomu vedly, je potřeba uvést důležitý fakt. Jsme společnost v insolvenčním řízení a musíme při našem fungování primárně sledovat dodržování formálních pravidel a chránit majetkovou podstatu společnosti, protože z ní budou plynout ekonomické hodnoty právě pro věřitele. Nemůžeme být v situaci, kdy by nás někteří věřitelé obvinili, že jsme jejich nároky (nároky na plnění z majetkové podstaty Maliny) nedostatečně ochránili. Majetková podstata v insolvenci náleží právě věřitelům, nikoliv původním majitelům.

Právní situace u zákazníků, kteří mají od Maliny fotovoltaický projekt ve fázi rozpracovanosti a již si nebudou přát dílo dokončit prostřednictvím navrženého dodatku, je nesmírně složitá. Půjde o zákazníky, kteří u sebe mají majetek Maliny a měli by jej tedy teď buď na své náklady vrátit, nebo si jej odkoupit, nebo zajistit s Malinou dokončení projektu. (Chápeme, že jsou tito lidé také věřitelé, nicméně prospěch z majetku Maliny, který mají u sebe, musí mít všichni věřitelé a nejen ti, kteří mají toto zboží u sebe). Doufáme proto, že dojde k uzavření dodatků ve všech případech.

Pokud si dokončení rozpracované FVE od Maliny již nepřejete, tak nás, prosím, kontaktujte s touto informací také. Malina bude předkládat reorganizační plán, ve kterém navrhne s těmito klienty vypořádání způsobem, kdy po těchto klientech nikdo nebude vymáhat ani vrácení zboží ani zaplacení kupní ceny a uspokojení těchto klientů dle reorganizačního plánu proběhne tak, že na ně Malina převede majetková práva ke zboží, které se u těchto zákazníků nachází. Tato varianta přichází v úvahu pouze v reorganizaci a v konkurzu to již takto realizovat nejde.

2.) Dodatky klientům s nerozpracovanými projekty

Více než dva měsíce jsme se snažili přesvědčit insolvenčního správce, aby nám povolil uzavírat dodatky s klienty, kteří mají nerozpracované projekty. Chtěli jsme konkrétně nabízet dodatky, na jejichž základě bychom klientům dodali veškeré komponenty potřebné pro instalaci fotovoltaické elektrárny či tepelného čerpadla za cenu v zásadě stejnou s tou, jaká měla být celková cena díla. Zákazník měl mít následně možnost se s kterýmkoli montérem na trhu domluvit na jeho instalaci (instalace lze přitom sehnat v rozmezí 50 až 100 tisíc Kč). Se Státním fondem životního prostředí jsme zároveň vyjednali možnost pro zákazníky i v tomto případě čerpat maximální dotaci (až 250.000 Kč). Náklady na kompletní fotovoltaickou elektrárnu pro zákazníka po odečtení dotace tak měly být podle dodatků cca o 60 tisíc Kč vyšší, než byly jím původně očekávané náklady.

Pan správce však s uzavíráním dodatků v této fázi insolvenčního řízení nesouhlasí. Tvrdí, že v řešení těchto klientů navrženým způsobem spočívá podstata samotné reorganizace, o které mají rozhodnout všichni věřitelé hlasováním o reorganizačním plánu.

My s tímto stanoviskem nesouhlasíme. Dodávání fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel je a vždy bylo naší běžnou obchodní činností, ve které může dlužník, kterému byla povolena reorganizace, za normálních okolnost pokračovat. Dodatky byly navíc námi připraveny tak, že téměř nemohly ohrozit uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Naopak měly vést k jeho navýšení. Rozhodnutí, zda dodatek uzavřít, či nikoli, mělo být za těchto okolností podle nás ponecháno na každém jednotlivém našem zákazníkovi. Rychlé dodání komponent mělo dát zákazníkům dostatek času pro dokončení instalace včas (limit pro čerpání dotace je 30. června 2025).

Přestože nám řada právníků (včetně některých zastupujících členy věřitelského výboru) dávala za pravdu, s ohledem na podle nás nesprávné stanovisko správce nám nezbývá, než s nabízením dodatků počkat na účinnost reorganizačního plánu. Budeme se snažit, aby k němu došlo co nejdříve. Pokud vše půjde dobře a rychle, může být plán schválen v již v létě.

V této fázi tedy klientům s nerozpracovanými projekty nemůžeme nabídnout žádnou variantu. Počítáme s tím, že varianty dáme na stůl společně s reorganizačním plánem, avšak na jejich podepisování bude třeba počkat až do momentu, kdy bude plán účinný. Pokud se v mezičase podaří vyjednat jiná možnost, budeme Vás o tom ihned informovat.

S pozdravem,

Ing. Lukáš Uhl
člen představenstva
Energetický Holding Malina a.s.


Otázky a odpovědi:


Otázka: Dodatek nechci, protože si plánuji projekt realizovat s někým jiným, po vlastní ose.
Odpověď: Toto, prosím, nedělejte, protože se tím vystavíte značným rizikům. Dodané zboží je v majetku Maliny. Je součástí majetkové podstaty, na kterou mají právo všichni věřitelé, a nejen ti věřitelé, kteří mají toto zboží u sebe. Není možné používat zboží v majetku Maliny pro vlastní realizaci někým jiným. Takovýto krok by mohl znamenat velice zásadní právní dopady se zbytečnými a vysokými náklady pro klienta navíc. Vaši fotovoltaiku doděláme již brzy. Otázka: Mám také smlouvu na tepelné čerpadlo. Týkají se mě dodatky na dokončení? Odpověď: V tuto chvíli netýká. Nyní jde pouze o dodatky na fotovoltaické projekty. Doufáme, že varianty a dodatky na tepelná čerpadla vzniknou později. Intenzivně na tom pracujeme.

Otázka: Odstoupil jsem od smlouvy s Malinou, ale přesto jsem tento email dostal. Proč?
Odpověď: Je celá řada lidí, co odstoupila, ale z rozhovorů s nimi víme, že by si dokončení přesto přála. Tento dodatek je možný podepsat i s těmi, kteří odstoupili. Podepsáním dodatku se smlouva obnoví.

Otázka: Od smlouvy jsem neodstoupil. Přesto Vámi zaslaná verze dodatku obsahuje ustanovení týkající se mého možného dřívějšího odstoupení od smlouvy. Proč?
Odpověď: S ohledem na vyjasnění mnohdy právně nepřehledné situace nyní posíláme všem zákazníkům pouze jednu verzi návrhu dodatku, a to bez ohledu na to, zda daní zákazníci od smlouvy dříve odstoupili, či nikoli. Návrh dodatku tak obsahuje i ustanovení, která se týkají pouze těch klientů, kteří od smlouvy s námi odstoupili. Jestliže mezi takové klienty nepatříte, tato ustanovení na Vás nebudou dopadat.

Otázka: Stihnou se termíny na připojení k distribuční soustavě, nebo k dotacím?
Odpověď: Se Státním Fondem Životního Prostředí i s distributory jsme v kontaktu a termíny prodlužujeme. Máme s nimi dohodu, že v tom budou pokračovat i do budoucna.

Lukáš Uhl: Aktuální informace pro zákazníky a věřitele EH Malina, leden 2024 (31.1.2024)

Vážení zákazníci,

rád bych vás informoval o aktuálním dění v Energetickém Holdingu Malina.

Všechny naše aktivity směřují k společnému cíli – dosáhnout reorganizace společnosti a tím i možnosti dokončit všechny vaše zakázky a umožnit věřitelům získat více prostředků, než je tomu v konkurzu.

Podepsané dodatky nám umožňují dokončit rozpracované instalace

Pro dokončování zakázek je důležité zajistit podpis dodatků smluv s klienty. V polovině listopadu 2023 se nám podařilo podepsat přes 420 dodatků u zákazníků, kteří mají rozpracované fotovoltaické elektrárny. Díky tomu můžeme všechny tyto zakázky úspěšně dodělat. Více než polovina z nich je už hotová, zbytek bychom měli stihnout do konce dubna 2024.

U rozpracovaných klientů na fotovoltaiku nám zbývá dopodepsat ještě zhruba 200 dodatků. Většina těchto klientů je podepsat chce a my jsme už několikrát žádali insolvenčního správce o souhlas s tímto krokem. Minulý týden jsme se od něj dozvěděli, že tento postup musí rozhodnout věřitelský výbor. Předložíme to tedy na jednání výboru hned tento pátek.

Máme připravené dodatky ke smlouvám na nerozpracované zakázky

Pracujeme na tom, abychom mohli podepisovat také dodatky ke smlouvám na nerozpracované fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla. Situaci komplikuje takzvané předběžné opatření, které vyžaduje, abychom nejprve získali souhlas insolvenčního správce.

Žádost jsme mu předložili už na začátku prosince, po dlouhé diskuzi, která trvala dva měsíce nakonec insolvenční správce naši žádost zamítl, což se stalo až na konci minulého týdne.

Důvod není, že by snad tyto dodatky byly pro někoho nevýhodné, nebo že by šlo o něco nekalého. Důvody jsou čistě technicko-právní. Konkrétně že tento typ zamýšlených dodatků by se měl podepisovat až po účinnosti reorganizačního plánu a ne nyní v současnou fázi insolvenčního procesu. My tvrdíme, že je nutné řešit nerozpracované zakázky co nejdříve a není možné čekat neurčitě dlouhou dobu. Proto jsme se po dohodě se správcem obrátili na insolvenční soud, aby o naší žádosti rozhodl. Předpokládáme, že soud rozhodne o možnosti uzavírat dodatky zhruba do dvou týdnů.

Nabídka společnosti Goodhao: Dodání veškerých komponentů pro FVE i tepelná čerpadla

Na začátku ledna dostala Malina obchodní nabídku od společnosti Goodhao. Parametry možné spolupráce byly představeny insolvenčnímu správci a zástupcům věřitelů na věřitelském výboru. Nabídka počítá s tím, že společnost Goodhao, která zastupuje světové výrobce obnovitelných zdrojů energií, dodá Malině veškeré potřebné technologie pro fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla.

Komponenty v Malině potřebujeme pro dokončení všech zakázek našich klientů. Těch, kteří čekají na komponenty a instalace, je v tuto chvíli 2500.

Nabídka Goodhao dává Malině možnost, jak pokračovat v dokončování zakázek, může nám pomoci připravit návrh reorganizačního plánu a vyhnout se riziku ukončení provozu společnosti, tedy konkurzu. Právě konkurz považuji za nejhorší možný scénář, protože by došlo k ukončení provozu a ukončení realizace všech zakázek, rozprodání majetku firmy, k velmi malému uspokojení zákazníků i věřitelů a navíc by musel správce vymáhat majetek či dodatečnou úplatu po všech zákaznících, kteří si mezitím projekt dokončili sami.

Se společností Goodhao o nabídce společně s věřitelským výborem a insolvenčním správcem jednáme. Jakmile nám soud umožní podepisovat s klienty dodatky k jejich smlouvám, tak konkrétní znění dodatků představíme spolu s tím, jak detailně nabídka Goodhao vypadá. Počítáme opět s formátem interaktivního video webináře.

Malinu čekají tři důležitá rozhodnutí

V blízké době čekají Malinu tři důležitá rozhodnutí, která jsou pro další naši práci důležitá.

V první řadě jde o rozhodnutí insolvenčního soudu, zda umožní EH Malina podepisovat dodatky o dodání technologií s klienty, kteří zatím nemají rozpracovanou svoji zakázku.

Druhou významnou otázkou bude, odkud budou zajištěny dodávky potřebných komponentů. Tedy zda insolvenční správce přijme nabídku společnosti Goodhao, nebo zda bude komponenty dodávat někdo jiný. Třetím rozhodnutím je pak hlasování věřitelského výboru o schválení reorganizačního plánu.

První dva kroky by měly být rozhodnuté v nejbližších týdnech. Jednání věřitelské schůze o reorganizačním plánu odhaduji na červen či červenec tohoto roku. Tento termín však nemá vliv na provoz společnosti a dokončování projektů.

Pozor na podvodné nabídky, které slibují dokončení vašich zakázek!

Na závěr bych vás chtěl upozornit a varovat před nabídkami společností, které slibují klientům Maliny za úplatu dokončení jejich zakázek. Tyto rizikové firmy jdou poznat tak, že požadují úplatu přímo jim. Některé takové podvodné firmy dokonce uvádí, že jejich nabídka byla projednaná s insolvenčním správcem, EH Malina nebo věřitelským výborem. Není to pravda.

Podpisem smlouvy s takovou firmou se vystavujete vysokému riziku, které může ohrozit dokončení vaší instalace, nebo značně zvýšit celkové náklady. Pokud spolupracujeme externí firmou, pak vás vždy oslovíme přímo z Maliny oficiálními kanály.

V nedávné době jsme dělali rozhovor pro Ekonomický deník. Odkaz je zde: https://ekonomickydenik.cz/sance-na-uspokojeni-veritelu-energetickeho-holdingu-malina-jsou-velmi-vysoke-rika-krizovy-manazer-lukas-uhl/

Pokud máte nějaké dotazy k vaší zakázce, napište nám prosím na zákaznický e-mail zakaznici@malinagroup.cz, případně zavolejte na telefon 771 270 371.

S pozdravem,

Ing. Lukáš Uhl člen představenstva Energetický Holding Malina, a.s.

Technické sdělení

Vážení zákazníci, dne 14. a 15.1.2024 bude probíhat aktualizace systému vzdáleného sledování FVE. Z tohoto důvodu bude po zmíněnou dobu nedostupná aplikace Malina Monitor, Solarman Smart a Deye Cloud. (nebude možné se do aplikací přihlásit a cokoliv v nich provádět). Činnost vašich fotovoltaických elektráren to nijak nenaruší. Po skončení této aktualizace bude nutné se do aplikací znovu přihlásit vašimi stávajícími přihlašovacími údaji. Uživatelská data zůstanou zachována, není potřeba nikam elektrárnu znovu registrovat a není potřeba měnit heslo.

Děkujeme za pochopení

Technické odd společnosti EH Malina a.s.

Oznámení: dočasné omezení provozu kontaktního centra

Vážení zákazníci,

dne 10.1.2024 bude z technických důvodu naše kontaktní centrum mimo provoz, k dispozici vám budeme opět od čtvrtka 11.1.2024 každý pracovní den v standardní otevírací dobu 9:00- 16:30.

Děkujeme za pochopení.

Povolení reorganizace, odmítnutí splnění smlouvy o vzájemném plnění a informace o dalším postupu (23.11.2023)

Dobrý den, vážení klienti Maliny,

na schůzi věřitelů 24.10.2023 byla společnosti Energetický Holding Malina a.s., IČO: 109 31 201, sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (“Malina”) povolena reorganizace. Pro povolení reorganizace bylo cca 98 % hlasů. Díky tomuto rozhodnutí má společnost Malina možnost dokončit maximální množství projektů.

Usnesení o povolení reorganizace bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 2. listopadu 2023. Dle zákona musíme v krátké lhůtě 30 dnů o každé smlouvě s každým klientem prohlásit, zda jsme schopni smlouvu splnit či nikoliv. Nejde však jen o technickou, řemeslnou nebo finanční schopnost smlouvy splnit, ale i o schopnost splnění z hlediska termínů realizace. Jak jistě chápete, Malina je v zásadním prodlení s realizací prakticky u všech klientů, a tudíž je v právním stavu, kdy vlastně žádnou smlouvu v jejím současném znění kvůli nasmlouvaným termínům realizace ani splnit nedokáže. Jestliže bychom se v dané lhůtě nevyjádřili, že splnění konkrétní smlouvy o vzájemném plnění odmítáme, budeme povinni danou smlouvu splnit, což ale vzhledem k uvedenému výše nelze.

Společnosti Malina proto nezbývá, než splnění všech takových smluv ve smyslu § 253 odst. 1 ve spojení s § 330a insolvenčního zákona odmítnout. Toto odmítnutí se týká stávajících textů smluv a je z důvodů popsaných výše. Odmítnutím splnění samotné smlouvy fakticky nezanikají, jen není povinnost je ve stávajícím znění splnit. Maximálnímu množství zákazníků však chceme jejich projekty dokončit, a proto budeme nabízet uzavření dodatků k těmto smlouvám. Tyto dodatky nám umožní zakázky dokončit.

Otázky a odpovědi:

Otázka: Co když dodatek nechci podepsat?
Odpověď: V tomto případě máte právo se přihlásit jako věřitel v insolvenčním řízení. Vaše pohledávka, která může být ve výši složené zálohy, bude uspokojena spolu s pohledávkami ostatních věřitelů.

Otázka: Už jsem svou pohledávku ze stávající smlouvy přihlašoval. Musím znovu?
Odpověď: Ano, musíte. Tato nová přihláška je z jiného právního důvodu a dle vyjádření insolvenčního správce je nová přihláška nutná.

Otázka: Už jsem si svůj projekt dodělal s někým jiným, dodatek nechci.
Odpověď: Prosím kontaktujte nás s touto informací, protože musíme právně narovnat stávající stav. Dodané zboží je v majetku Maliny, a nikdo s ním bez souhlasu Maliny nemá nakládat. Je součástí majetkové podstaty, na kterou mají právo všichni věřitelé a ne jen ten věřitel, který má toto zboží u sebe doma. Není možné používat zboží v majetku Maliny pro vlastní realizaci někým jiným. Pokud toto nastalo, budeme muset hledat řešení, ale zároveň budeme s maximální rozhodností bránit majetek v majetkové podstatě, protože to máme jako zákonnou povinnost.

Otá0zka: Dodatek nechci, protože si plánuji projekt realizovat s někým jiným, po vlastní ose.
Odpověď: Toto, důrazně nedoporučujeme, protože se tím vystavíte značným rizikům. Dodané zboží je v majetku Maliny. Je součástí majetkové podstaty, na kterou mají právo všichni věřitelé a ne jen ten věřitel, který má toto zboží u sebe doma. Není možné používat zboží v majetku Maliny pro vlastní realizaci někým jiným. Takovýto krok by mohl znamenat velice zásadní právní dopady se zbytečnými a vysokými náklady pro klienta navíc. Řešení Vaší situace je možné pokrýt některým z dodatků popsaných výše.

Otázka: Odstoupil jsem od smlouvy s Malinou, ale přesto jsem tento dopis dostal. Proč?
Odpověď: Z důvodů opatrnosti zasíláme tento dopis i lidem, kteří tvrdí, že odstoupili, pro případ, že by některé z těchto odstoupení nebylo platné. Pokud jste odstoupili, avšak neplatně a insolvenční správce Vaši pohledávku popřel, máte nyní možnost si svou pohledávku přihlásit způsobem, který popřený již nebude a tímto se zlepšuje Vaše právní postavení.

Otázka: Mám zájem podepsat některý z uvedených dodatků. Je nutné přihlašovat nyní pohledávku?
Odpověď: Pokud podepíšeme některý z dodatků, tak pohledávku nepřihlašujte. Pokud si ji přihlásíte a dodatek podepíšeme až poté, pak je třeba tuto přihlášku odvolat.

Otázka: Mám smlouvu o připojení, která bude brzy končit. Co s tím?
Odpověď: Smlouvy o připojení průběžně prodlužujeme, ve spolupráci s distribučními společnostmi, které zatím vycházejí vstříc.

Otázka: Proč už nemáte nabídku pro nezapočaté klienty?
Odpověď: Nabídku bude možné sestavit hned jakmile budeme mít vyhodnocenou studii proveditelnosti a domluvené obchodní partnery. Na všem tomto intenzivně pracujeme, ale trvá to dlouho. Nicméně řešení se již rýsují a vzniknou brzy.

Návod na přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení z titulu náhrady újmy, která Vám mohla v důsledku odmítnutí splnění Vaší smlouvy vzniknout, najdete zde:
Návod na přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení z titulu náhrady škody [soubor MS WORD, 20KB].

ON-LINE diskusní setkání se šéfem holdingu Lukášem Uhlem

Vážení zákazníci EH Malina, zveme vás na ON-LINE diskusní setkání se šéfem holdingu Lukášem Uhlem. Tématem setkání bude další postup v insolvenčním řízení firmy a řešení zakázek zákazníků.

Termín: pátek, 20.října 2023
Čas: 16.00 – 17.30

Jak se připojit?
Je to jednoduché, stačí se v pátek 20. října 2023 v 16 hodin připojit na Facebook na tuto událost. Těšíme se na společnou diskusi, tým EH Malina.

Lukáš Uhl vede od 27. září 2023 Energetický Holding Malina, kdy se stal členem představenstva holdingu. Mezi jeho hlavní úkoly patří zejména zrychlení instalací a realizací zakázek, posilování finanční stability firmy, transparentní komunikace s věřiteli a insolvenčním správcem a zejména příprava Maliny na reorganizaci.

Aktualizace ze dne 20.10.2023:
Záznam rozhovoru:

Do vedení Energetického Holdingu Malina míří Lukáš Uhl. Jeho hlavním úkolem je zrychlit instalace a připravit plán reorganizace. (27.09.2023)

Tisková zpráva 

 

Do vedení Energetického Holdingu Malina míří Lukáš Uhl. Jeho hlavním úkolem je zrychlit instalace a připravit plán reorganizace

 

Do vedení Energetického Holdingu Malina nastupuje Lukáš Uhl, který předtím působil jako provozní a poté generální ředitel společnosti Damejidlo.cz, jako krizový manažer řešil problémy společností ZOOT a pracoval pro insolvenčního správce a věřitele v insolvenčním řízení Pietro Filipi. Mezi jeho hlavní úkoly v Malině patří zejména zrychlení instalací a realizací zakázek, posilování finanční stability firmy, transparentní komunikace s věřiteli a insolvenčním správcem a zejména příprava Maliny na reorganizaci.  

 

Cyril Regner, zakladatel Energetického Holdingu Malina: 

 

Mojí snahou, na které pracuji, je co nejdříve vyřešit problémy, do kterých se Malina dostala.   Je pro mě důležité zajistit v Malině rychlejší instalace zakázek, zabezpečit dostatek komponentů a také připravit funkční reorganizační plán. S rychlejším tempem realizací se zvýší také finanční stabilita Maliny a tím možnost rychleji uspokojovat další naše zákazníky. 

 

Mrzí mě problémy, do kterých se firma dostala, a je pro mě zásadní pomoci nastavit procesy tak, aby se z potíží Malina co nejdříve dostala a zejména aby vyřešila všechny závazky, které vůči klientům má. 

 

Důležitým úkolem pro Lukáše Uhla, nového člena představenstva, bude nejen zrychlit instalace a realizace, ale zejména pomoci vytvořit, vyjednat a dokončit reorganizační plán. Ten je zásadní pro co největší uspokojení zakázek a závazků, které vůči klientům mámeDůležitou prioritou je také zásadní zlepšení komunikace, a to jak s věřiteli a věřitelským výborem, tak s insolvenčním správcem. 

 

S výsledky dosavadního týmu Maliny jsem byl hrubě nespokojen a věřím, že změna v podobě Lukáše Uhla pomůže věci zásadně zlepšit a zrychlit.” 

 

Lukáš Uhl, člen představenstva Energetického Holdingu Malina: 

 

Do Maliny jdu pracovat na dokončení instalací a na uspokojení věřitelů. Jsem tu pro každého člověka a rodinu, která marně čeká na realizaci fotovoltaiky, na informace a vlastně i na naději. Chci, aby toto bylo nejúspěšnější insolvenční řízení v dějinách Česka. Chci postavit 100% projektů, aby tím zanikla většina závazků a aby vznikla naděje na maximální možné uspokojení zbytku věřitelů.

 

Postupně se seznamuji se situací a aktuálním stavem firmy, počítám s externím finančním auditem, protože věřitelé a klienti si zaslouží odpovědi. 

 

Zajistím v Malině profesionální manažerský servis na všech úrovních řízení. Budeme se věnovat i všem provozním procesům, které jsou pro zrychlení instalací důležité.”

 

Jan Eisenreich, zástupce člena prozatímního věřitelského výboru z řad zákazníků 

 

S dosavadním vedením Maliny jsme byli nespokojeni z důvodů pomalé realizace fotovoltaických projektů, netransparentní komunikace a tvorbou veřejného obrazu, který nebudil důvěru věřitelů a veřejnosti. Doufáme, že s novým vedením dojde ke zlepšení po všech stránkách, aby bylo možné úspěšně dokončit všechny projekty.“

 

Energetický Holding Malina ukončil spolupráci s firmou Misura a jejím manažerským týmem. Ve firmě končí také Marian Klásek, dosavadní člen představenstva. O změnách rozhodla valná hromada společnosti 26.9.2023 po konzultaci s prozatímním věřitelským výborem a insolvenčním správcem. Mezi hlavní důvody změn patří zejména snaha zrychlit instalace, výrazně zlepšit práce na reorganizačnímu plánu a zlepšit komunikaci firmy. 

 

Lukáš Uhl

 

Lukáš Uhl je zkušeným krizovým manažerem, ředitelem a také spoluzakladatelem několika společností. Od roku 2021 podniká s módním zbožím poté, co získal mandát od insolvenčního správě společnosti Pietro Filipi zpeněžit zboží této značky. 

 

Spoluzaložil společnosti smart-dating.cz a DameJidlo.cz. Zabýval se především řízením obchodního rozvoje, založením a rozvojem nových divizí a platforem či řízením logistiky. Působil také jako krizový ředitel a investor v ZOOT, kde vedl reorganizaci a vyjednal provozní a restrukturalizační financování. 

 

Tiskové oddělení, Energetický Holding Malina 

 

Kontakt pro média: media@malinagroup.cz   

Malina dokončila za 4 měsíce v insolvenci 600 zakázek a dosáhla zisku 100 mil. Kč. (18.09.2023)

Ze zprávy o stavu hospodaření Energetického Holdingu Malina a.s. (dále jen „EH Malina“) vyplývá, že za období od 12. května do 31. srpna 2023 skončilo hospodaření EH Malina ziskem 98,3 mil. Kč. Bylo dokončeno a zákazníkům předáno 600 kompletních zakázek, další stovky jsou dokončovány. Pro věřitele tato skutečnost představuje vyšší šanci na dodělání jak rozdělaných, tak nezahájených zakázek, a na vyšší uspokojení jejich pohledávek.

Za dobu od zahájení insolvence bylo klientům předáno 600 dokončených zakázek, u kterých byla vystavena konečná faktura. Znamená to, že objem závazků dlužníka vůči klientům poklesl o více než 180 mil. Kč a současně EH Malina inkasoval na platbách za dokončené zakázky celkem 124,5 mil. Kč. Stav finančních prostředků se za stejnou dobu zvýšil o 55 mil. Kč. EH Malina plní své závazky a je schopen dokončit všechny rozpracované zakázky, kde s jejich dokončením zákazníci souhlasí, a rovněž instalovat kompletní dodávky fotovoltaických elektráren.

„Museli jsme kompletně zrekonstruovat účetnictví za roky 2022 a 2023 a to nejde udělat přes víkend. Jednalo se o desítky tisíc záznamů. První výsledky jsme měli začátkem srpna a teď o stavu hospodaření můžeme informovat i veřejnost,“ uvádí Marian Klásek, člen představenstva společnosti EH Malina. „Je skutečností, že jsme nemohli dodávat dostatek informací o hospodaření EH Malina, dokud jsme neměli rekonstruované účetnictví. V této situaci je pochopitelné, že věřitelský výbor vyjádřil v červenci pochybnosti o tom, jak EH Malina hospodaří. Skutečné výsledky dokazují, že EH Malina v době po vyhlášení insolvence hospodaří dobře,“ dodává Marian Klásek.

Výsledek hospodaření v době od insolvence je ovlivněn zvolenou účetní metodou v roce 2022, kdy komponenty a práce provedené na zakázkách byly účtovány rovnou do nákladů, ale ve výnosech se projeví až po dokončení zakázky.

K velmi dobrému výsledku hospodaření přispěly výraznou měrou úspory v nákladech, když jen mzdové náklady jsou ve srovnání s průměrem 1. čtvrtletí roku 2023 na 40 % jejich původní výše, což představuje úsporu více než 6 mil. Kč měsíčně. Tato výrazná redukce počtu zaměstnanců a nákladů na ně se přitom neprojevila v poklesu výkonnosti – tu se naopak Malině podařilo zvýšit, jak dokládá počet 600 dokončených zakázek.

Reorganizace společnosti představuje cestu pro věřitele

Malina je připravena dokončit i ty nasmlouvané zakázky, které ještě nebyly započaty. Podmínkou je, že celková cena těchto zakázek bude navýšena o 20 %, přičemž toto navýšení ceny bude uhrazeno až v konečné faktuře po předání hotové elektrárny či tepelného čerpadla zákazníkovi. „Navýšení ceny je nutné kvůli dodržení insolvenčního zákona, který firmám ukládá povinnost zahajovat pouze ty zakázky, které skončí alespoň kladnou nulou a nikoliv ve ztrátě. Ztráta by totiž poškozovala další věřitele. I cena navýšená o 20 % je přitom na trhu obvyklá a konkurenceschopná,“ říká finanční ředitel EH Malina Martin Vobr. Součástí ceny je vyřízení veškeré administrativy včetně připojení elektrárny do sítě a doložení žádosti o dotaci.

Celkově se jedná o 2 260 zakázek, přičemž pětina klientů s jejich dokončením s navýšením ceny o 20 % již souhlasila. K dokončení těchto zakázek jsme připraveni od srpna 2023, zatím jsme však obdrželi souhlas od insolvenčního správce k realizaci pouze 25 z nich. Ostatní zájemci tak musejí počkat, až obdržíme povolení k dokončení všech zakázek a spolu s našimi dodavateli naplánujeme instalaci těchto fotovoltaických elektráren.

Přezkumné jednání a první schůze věřitelů, která bude rozhodovat o povolení reorganizace EH Malina, se budou konat 24. října. Společnost EH Malina se snaží dokončit maximum z rozdělaných zakázek i z těch nově zahajovaných s navýšením ceny o 20 % ještě před konáním této schůze věřitelů proto, aby co nejdříve uspokojila další stovky svých věřitelů k těm 600, vůči nimž své závazky již splnila, a aby dále navýšila prostředky k rozdělení zbývajícím věřitelům a prokázala, že reorganizace je správná cesta k vyššímu uspokojení věřitelů a dokončení nasmlouvaných zakázek.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

Vyjádření EH Malina k dokončení FVE a TČ zákazníkům, kteří pouze zaplatili zálohu a nebyla u nich zahájená realizace zakázky (02.08.2023)

Energetický Holding Malina a.s. (dále jen „EH Malina“) nabízí svým zákazníkům, kteří pouze zaplatili zálohu, ale nebylo započato s realizací jimi objednaného díla, dvě možnosti, jak v situaci po prohlášení úpadku EH Malina dílo dokončit. I přes snížení cen komponentů fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) a tepelných čerpadel (dále je „TČ“) je možno v těchto případech dílo realizovat pouze tehdy, dojde-li k navýšení původně sjednané ceny díla o 20 %.

Proto našim klientům nabízíme, že v případě, kdy budou souhlasit s navýšením ceny díla o 20 %, uzavřeme s nimi dodatek ke smlouvě a zakázku realizujeme. Pokud nechtějí doplatit zvýšenou cenu zakázky, připravujeme spolupráci s partnerskou firmou, která navýšení ceny „za klienta“ uhradí. Abychom zrychlili komunikaci s klienty a realizaci zakázek, požádali jsme naše klienty o vyplnění krátkého dotazníku na našich stránkách www.malinagroup.cz, kde nám sdělují, jaký způsob realizace své zakázky preferují. Vyplněním dotazníku nedochází k uzavření jakékoli smlouvy ani dodatku k té stávající. Způsob dokončení zakázky zvolený v dotazníku není pro klienty závazný. Zákazníci mohou své rozhodnutí až do uzavření dodatku ke stávající smlouvě měnit.

Ty zákazníky, kteří nám sdělili, že by chtěli dílo dokončit EH Malina za cenu navýšenou o 20 %, kontaktujeme s návrhem na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se cena díla navyšuje o 20 % a současně je stanoven předpokládaný termín dokončení díla. Po dokončení díla bude klientovi vystavena faktura, na základě které doplatí navýšenou cenu díla. Ve většině případů je doplatek zakázky ve stejné výši, jako byla zaplacena záloha (záloha byla ve výši 60 % z původní ceny díla, což odpovídá 50 % z navýšené ceny díla). Uzavírání dodatků ke smlouvě s navýšením ceny díla již bylo zahájeno a první kompletní instalace FVE by měly být dokončeny ještě v srpnu 2023.

Realizaci zakázek ve spolupráci s partnerskou společností můžeme zahájit nejdříve poté, co bude rozhodnuto schůzí věřitelů o řešení úpadku EH Malina formou reorganizace. Pokud nebude reorganizace povolena, nelze toto řešení realizovat. V dostatečném předstihu před konáním schůze věřitelů bude oznámen vybraný partner a budou sděleny právní a ekonomické podmínky, podle kterých bude postupováno. I v tomto případě bude muset být upraven dosavadní smluvní vztah mezi EH Malina a klientem, což bude možné učinit jen se souhlasem klienta. Nemůže se tak stát, že se klient dozví, že jeho smlouvu převzal někdo jiný a má ji dokončit. Takové tvrzení by bylo nepravdivé.

Je jen na zákaznících EH Malina, jakou variantu dokončení díla zvolí. V této chvíli jsou známy jen podmínky, za kterých budou dokončeny ty zakázky, kde klient souhlasí s úhradou celkové ceny díla navýšené o 20 %. Dokončování těchto zakázek již bylo zahájeno. Bohužel v této chvíli ještě nejsou známy podrobnosti a podmínky, za jakých budou zakázky dokončovány ve spolupráci s partnerskou firmou, a dosud ani není vybrána partnerská firma. Do doby, než bude uzavřen dodatek ke smlouvě, může zákazník své rozhodnutí kdykoliv změnit.

Těm klientům, kteří preferují jistotu a co nejrychlejší dokončení díla a jsou ochotni uhradit navýšenou cenu díla, doporučujeme zvolit dokončení díla EH Malina.

Intenzivně zajišťujeme komponenty pro dokončení zakázek a plánujeme realizaci s komponenty dle uzavřených smluv, tj. s celočernými panely. Pouze v případě, kdy by takové komponenty nebylo možné v potřebném množství zajistit, přistoupili bychom k úpravám projektů. Je to pro nás až poslední možnost i z důvodu nutného servisu a držení záruk, kdy pokračování v dosavadním jednotném řešení je velkou výhodou.

Otázky a odpovědi

Níže jsou uvedeny odpovědi na některé dotazy, se kterými se naši klienti na nás přímo či prostřednictvím advokátů obraceli:

Je vybraná možnost (instalace EHM × partnerská společnost) závazná? Může ji ZK časem změnit?

Vybraná možnost není závazná, zákazník ji může kdykoliv změnit, a to až do doby podpisu předmětného dodatku ke smlouvě.

Jedná se o průzkum?

Nejedná se o průzkum, ale o zrychlení komunikace se zákazníky. V případech, kdy si zákazník zvolí dokončení zakázky EH Malina s navýšením ceny díla o 20 %, jsou zákazníci kontaktováni s nabídkou uzavření dodatku ke smlouvě a je zahájeno plánování realizace jejich zakázky. Ti, kteří si zvolí dokončení zakázky partnerskou společností, budou kontaktováni se zasláním detailních podmínek pravděpodobně v říjnu 2023. Podmínkou nutnou pro tento postup je povolení řešení úpadku dlužníka reorganizací.

Komu zůstane již zaplacená záloha? Malině, nebo ji předáme partnerské společnosti?

Zaplacené zálohy byly spotřebovány na nákup komponentů, realizaci zakázek a provoz EH Malina před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Žádné zálohy tudíž nikomu předávány být nemohou.

Bude záruka stejná, jakou garantuje Malina? Přebírá záruku partnerská společnost?

Předpokládáme, že záruka bude stejná, jakou garantuje Malina, a že záruku převezme partnerská společnost. Definitivní potvrzení tohoto předpokladu však bude možné až v okamžiku, kdy budou uzavřeny dohody s partnerskou společností.

Proč se navyšuje cena o 20 %?

Navýšení ceny o 20 % je nezbytné k tomu, aby mohly být realizovány nezahájené zakázky, tedy aby byly z doplatku navýšené kupní ceny pokryty náklady na provedení díla.

Je postup s dotazníkem schválený insolvenčním správcem?

Celý postup jsme projednali 29. června 2023 s insolvenčním správcem a s věřitelským výborem. Dotazník je pouze komunikační prostředek mezi EH Malina a zákazníky a jako takový nepodléhá schválení insolvenčním správcem. Uzavření dodatku ke smlouvě a realizace dosud nezahájených zakázek schválení správcem podléhají na základě předběžného opatření ze dne 25. 7. 2023. Všechny zakázky, které EH Malina provádí od 26. 7. 2023, jsou předem schváleny správcem.

Bylo nutné se rozhodnout do konce července 2023?

Ne. Tento termín byl stanoven v době, kdy jsme předpokládali konání schůze věřitelů 29. srpna 2023. Počátkem srpna jsme plánovali přímé oslovení zákazníků, kteří dotazník nevyplnili. Samotné vyplnění dotazníků klienta k ničemu nezavazuje. Nově žádáme klienty o vyplnění dotazníku do 31. srpna 2023.

Jaké budou u obou variant termíny realizací?

Zakázky dokončované EH Malina s cenou navýšenou o 20 % začnou být dokončovány po podpisu dodatku ke smlouvě. Nyní předpokládáme dokončení do tří měsíců od podpisu dodatku; tato doba se může změnit v závislosti na zajištění dostatečného počtu realizačních part a potřebného množství komponentů.

Nevíme, jaké smlouvy podepisovat. S EH Malina již podepsanou a platnou máme, tak když nebudeme souhlasit s navýšením, tak vrátíte zpět peníze?

Když zákazník nebude souhlasit s navýšením ceny díla o 20 % (ať již toto navýšení uhradí sám, nebo ho po dohodě s ním uhradí partnerská firma), nebude EH Malina zřejmě schopna dostát svému závazku z uzavřené smlouvy o dílo a plnění takové smlouvy bude zřejmě muset být po schůzi věřitelů odmítnuto. Pohledávku na vrácení zaplacené zálohy bude muset klient v takovém případě uplatnit v rámci insolvenčního řízení.

Malině se v insolvenci daří dokončovat zakázky. Během 75 dní uspokojila 335 zákazníků a další stovky budou následovat

Za dobu insolvence trvající od 12. května se nově dosazenému krizovému týmu společnosti EH Malina podařilo zcela dokončit a předat zákazníkům 335 zakázek a u téměř 200 dalších zakázek se přiblížila jejich úplnému dokončení a předání zákazníkům. Díky úspěšnému snížení nákladů a optimalizaci realizačních procesů firma navýšila disponibilní prostředky na svém účtu na šestinásobek. Pro věřitele tato skutečnost představuje vyšší šanci na dodělání jak rozdělaných, tak nezahájených zakázek a na vyšší uspokojení jejich pohledávek.

Po nástupu nového krizového vedení se EH Malina zaměřila na dokončování zakázek a jejich předání klientům. Během měsíce a půl se podařilo odstranit chaos a nastavit procesy umožňující dokončení všech zakázek těm klientům, kteří budou mít o dokončení zájem. Společnost prověřila, kým byly v minulosti zakázky skutečně realizovány a zda byly všechny řádně vyfakturovány.

„Provedli jsme centralizaci a inventuru skladového hospodářství, které v době předchozího vedení bylo rozptýlené po celé Evropě bez důkladné evidence, což umožňovalo ztráty komponentů. Nyní máme přesnou evidenci zásob v moderním skladovém systému, díky čemuž můžeme zrychlit plánování a dokončování zakázek. Pokračovali jsme v procesu snižování počtu zaměstnanců s důrazem na správné provedení tohoto procesu a minimalizaci nákladů z toho plynoucích. S méně lidmi a s nižšími mzdovými náklady jsme mnohem efektivnější. Významně se zlepšila komunikace se zákazníky i mezi zaměstnanci a spolupracovníky společnosti. Zaměřili jsme se také na zlepšení servisních služeb a vyřizování reklamací a připravili jsme návody, jak v případě drobných poruch postupovat,“ přibližuje Marian Klásek, krizový manažer společnosti EH Malina.

Reorganizace společnosti představuje cestu pro věřitele

Přezkumné jednání a následná první schůze věřitelů byly na základě návrhu insolvenčního správce z původního termínu 29. srpna přesunuty na 24. října. Společnost EH Malina si od této změny slibuje především možnost dokončit ještě před hlasováním o povolení reorganizace mnohem větší počet zakázek, a výrazně tak snížit objem svých závazků vůči věřitelům. Insolvenční soud v těchto dnech formou předběžného opatření nařídil EH Malina nakládat s majetkem tvořícím majetkovou podstatu nebo s jejími částmi pouze s předchozím písemným souhlasem insolvenčního správce. Toto opatření má být účinné až do doby, než o způsobu řešení úpadku EH Malina rozhodne schůze věřitelů. Společnost EH Malina má za to, že nejlepší a nejvýhodnější cestou pro věřitele je reorganizace společnosti, v jejímž rámci budou dokončeny nasmlouvané zakázky.

„Tomuto opatření rozumíme, neboť sami jsme se museli nejprve seznámit s aktuální situací ve firmě a setkali jsme s celou řadou systémových nedostatků, které bylo třeba efektivně řešit například sloučením a ověřením původního účetnictví vedeného historicky v několika systémech a s řadou chyb. Dále bylo potřeba nastavit systém řízení skladového hospodářství nebo plánování realizace zakázek a komunikaci s klienty. V současné době akcelerace a strategických rozhodnutí věříme, že nás toto rozhodnutí nebude limitovat například v úhradách nutných závazků či realizaci zakázek, což by mohlo mít negativní dopad na naše věřitele či obchodní partnery. Důvody pro nařízení předběžného opatření ale podle nás nebyly dány. Také díky smlouvám, jejichž uzavření mělo založit pochybnosti odůvodňující nařízení předběžného opatření, se nám daří dokončovat stále více zakázek a finanční prostředky na našich účtech narůstají. Také proto jsme proti usnesení o nařízení předběžného opatření podali odvolání,“ říká Marian Klásek.

Podle zástupců krizového týmu společnosti nadále trvá odbourávání systémových nedostatků a finančních nesrovnalostí v účetnictví, které současný management zatěžuje. Přesto je odhodlaný nadále dokončovat rozdělané zakázky a tempo dokončování zvyšovat. Z průzkumu mezi klienty rovněž vyplývá, že stále velký podíl zákazníků má i přes 20% navýšení celkové ceny zakázky zájem o realizací ze strany společnosti EH Malina. „Věříme, že jsme se vydali správnou cestou a díky reorganizaci budeme schopni uspokojit naše věřitele v co největším rozsahu,“ dodává Klásek.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

Informace pro zákazníky Energetického holdingu Malina a.s. k dokončení nezahájených zakázek (30.06.2023)

Vážení zákazníci,

po dobu trvání insolvenčního řízení nelze bez dalších úprav podmínek u nezahájených zakázek dílo dokončit, neboť náklady na dokončení aktuálně přesahují doplatek ceny dle stávajících smluv. Proto chceme nabídnout našim zákazníkům dvě možnosti, jak jejich zakázky dokončit na základě dohody o úpravě podmínek realizace.

1. Nabídka dokončení zakázek přímo EH Malina

EH Malina nabízí svým klientům provedení nezahájené objednávky za podmínky, že dojde k navýšení celkové ceny zakázky o 20 % oproti původně sjednané ceně zakázky (tedy u zakázky, jejíž cena byly sjednána na 500 tis. Kč a byla zaplacena záloha ve výši 300 tis. Kč, bude celková cena navýšena o 20 % na 600 tis. Kč a doplatek při dokončení a předání díla bude 300 tis. Kč). Tento postup umožní dokončení zakázky včetně připojení do sítě a vyřízení dotace (ta se u typické FVE pohybuje kolem 245 tis. Kč). Pro klienty to sice bude znamenat nemalé navýšení ceny díla, ale i tak by to pro ně mělo být výhodnější než v případě, kdy by se pouze domáhali uspokojení své pohledávky v rámci insolvenčního řízení.

Informace, jak dále postupovat, najdete níže.

2. Nabídka dokončení zakázky partnerskou společností

EH Malina nabídne svým klientům dokončení jejich zakázky partnerskou společností, která od EH Malina převezme projekt a potřebné know-how k realizaci zakázky včetně garance zachování platnosti povolení připojení do sítě a vyřízení dotace po dokončení zakázky. Tyto kroky zajistí za úplatu EH Malina. Partnerská společnost uzavře s klientem smlouvu, na základě které zakázku dokončí a uhradí za něj 20 % navýšení ceny. Za to bude požadovat postoupení pohledávky klienta z titulu zaplacené zálohy za EH Malina na tuto partnerskou společnost. Klienti EH Malina tak nakonec zaplatí stejnou částku, jakou měli zaplatit podle původní smlouvy.

Dokončení zakázky touto formou spolupráce s partnerskou společností EH Malina nabízí i těm zákazníkům, kteří již odstoupili od smlouvy, a to za stejných podmínek jako zákazníkům, jejichž smlouva je stále platná. U těch klientů, kteří odstoupili od smlouvy a před odstoupením byla zahájena realizace zakázky, bude dokončení partnerskou společností rovněž možné za podmínky, že dojde k ocenění rozpracovaného díla a uhrazení jeho hodnoty EH Malina. Detaily nabídky a jméno partnerské společnosti oznámíme v průběhu prázdnin.

Jak mají klienti v současnosti postupovat?

Od pondělí 10. 7. bude pro naše klienty k dispozici na našich webových stránkách www.malina.cz kontaktní formulář pro výběr, kterou z nabídek na dokončení zakázky si zvolí (tento termín jsme zvolili s ohledem na červencové svátky). V obou případech bude nutné podepsat dodatek ke smlouvě, který na základě dohody s klienty připraví naše oddělení smluv. Žádáme naše klienty o vyplnění formuláře co nejdříve, nejpozději do pondělí 31. 7. V případě nezískání odpovědi do tohoto termínu budou klienty v průběhu léta kontaktovat pracovníci kontaktního centra EH Malina.

Ihned po zadání volby dokončení zakázky do formuláře přistoupíme k přípravě dodatku ke smlouvě a k domluvě dalšího postupu. V případě akceptace nabídky dokončení zakázek přímo EH Malina včetně podepsání dodatku ke smlouvě bude následovat proces naplánování termínu realizace, který bude následující:

Pracovníci kontaktního centra EH Malina budou při veškerých zakázkách kontaktovat přímo klienta a budou ho informovat o subdodavateli (montážní partě), který následně do 7 dnů zkontaktuje klienta a domluví se na konkrétním datu realizace. Sjednaný termín vám také pro ověření následně potvrdí e-mailem kontaktní centrum EH Malina, aby bylo zřejmé, že dochází k realizaci zakázky ze strany pověřeného subdodavatele. Velmi se omlouváme za administrativní zatížení našich klientů, celý proces však napomůže k urychlení realizací zakázek a k jistotě správného a řádného dokončení díla.

Jak nyní postupovat naleznete zde

Informace pro zákazníky Energetického Holdingu Malina a.s. („EH Malina“) k přihlašování pohledávek (26.06.2023)

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením se na nás obracejí zákazníci s dotazy ke způsobu přihlašování nároků do insolvenčního řízení.

V návaznosti na vyjádření insolvenčního správce ze dne 22. 6. 2023 tedy níže uvádíme postup pro naše zákazníky, kteří mají zájem na dokončení díla a neodstoupili tedy od smlouvy o dílo, ve věci uplatnění jejich nároků vůči EH Malina.

Postup pro zákazníky, kteří mají zájem o dokončení díla

Zákazníky, kteří mají uzavřenu smlouvu o dílo a od této smlouvy neodstoupili, si dovolujeme upozornit, že jejich smlouva je stále platná a účinná a nárok na dodání díla trvá. Tyto smlouvy evidujeme a předpokládáme, že u značné části z nich budeme schopni závazek splnit.

V daném případě máte jako zákazník vůči EH Malina nepeněžitou pohledávku na dodání díla, kterou můžete do insolvenčního řízení přihlásit ve stanovené lhůtě do 12. 7. 2023, tj. můžete přihlašovat nepeněžitou pohledávku v hodnotě ceny díla dohodnuté ve smlouvě o dílo. Dle stanoviska insolvenčního správce tedy nepřihlašujete nárok na vrácení zálohy, a to ani jako podmíněnou pohledávku.

V případě nepeněžitých pohledávek však (i s odkazem na informaci insolvenčního správce) není třeba nárok nyní přihlašovat. Po rozhodnutí o řešení úpadku EH Malina (ať již půjde o reorganizaci, či konkurs) budou všechny smlouvy o dílo našich zákazníků postupně buď splněny, nebo bude rozhodnuto o jejich ukončení. V takovém případě budete o ukončení smlouvy informováni a budete mít následně novou lhůtu minimálně 30 dní k uplatnění nároku na vrácení zaplacených záloh. Není tedy třeba se obávat, že by nepřihlášením nepeněžité pohledávky ve Vašem případě nárok na vypořádání smlouvy o dílo zanikl.

Zvažte tedy prosím, zda v tomto okamžiku je nezbytně nutné nepeněžitou pohledávku do řízení přihlašovat. Pokud se přesto pro její přihlášení rozhodnete, je třeba využít formuláře dostupného na Formuláře - justice.cz

Vzor vyplněné přihlášky nepeněžité pohledávky na dodání plnění naleznete zde

Vzor vyplněné přihlášky peněžité pohledávky na dodání plnění naleznete zde

Přihlášku můžete opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslat přímo z aplikace www.justice.cz, případně prostřednictvím své datové schránky. Budete-li posílat přihlášku poštou, je třeba ji vytisknout ve dvou vyhotoveních včetně QR kódů a doplnit o uvedené přílohy, tj. smlouvu o dílo, zálohovou fakturu a doklad o jejím uhrazení, a takto zaslat na adresu Městského soudu v Praze.

Upozornění: Upozorňujeme, že tato informace nepředstavuje právní poradenství. V případě potřeby v podrobnostech konzultujte Vašeho právního zástupce.

Sdělení č. 07 / 26. červen 2023 (*.pdf)

Vyjádření EH Malina k nezaplaceným zálohám a doplatkům ceny za dodaná plnění (13.6.2023)

Vážení klienti,

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) intenzivně pracuje na dokončování rozpracovaných zakázek v rámci strategie krizového managementu pod vedením Mariana Kláska.

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením se na nás obracíte s dotazy postupu ohledně dosud nezaplacených záloh a doplatků ceny za dodané plnění EH Malina.

Dovolujeme si upozornit všechny zákazníky, kteří mají na základě uzavřených smluv s EH Malina vůči EH Malina nezaplacené závazky, tj. závazek k úhradě zálohy či doplacení ceny díla, že uzavřené smlouvy jsou stále platné a účinné a zjištění úpadku dlužníka EH Malina nemá na trvání povinnosti zákazníka uhradit cenu díla žádný vliv.

Dle ust. § 229 odst. 3 insolvenčního zákona je osobou s dispozičním oprávnění k nakládání s majetkovou podstatou v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužník. K úhradě pohledávek tedy není nutný souhlas prozatímního věřitelského výboru ani insolvenčního správce.

Včasným doplacením dlužné ceny díla naopak mohou zákazníci předejít případnému vymáhání dlužných částek či dokonce odstoupení od smlouvy ze strany EH Malina s nutností provést nákladné vypořádání již nainstalovaných systémů.

Současně včasným uhrazením závazků vůči EH Malina mohou zákazníci významně přispět k tomu, aby mohla být dokončena rozpracovaná díla též u dalších zákazníků EH Malina.


Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

Malina upozorňuje na neplatná odstoupení od smlouvy a na možná úskalí s odstoupením spojená

Vážení klienti,

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) intenzivně zpracovává Vaše došlé požadavky, dotazy a podněty, kterých jsou desítky denně. Předem se Vám omlouváme za prodlevu odpovědí, neboť se věnujeme zákazníkům postupně a některé reakce vyžadují spolupráci více stran (např. technické či právní posouzení apod.).

Nyní bychom Vás rádi informovali o stanovisku společnosti stran právních jednání týkajících se odstoupení od smluv.

Odstoupení podaná na formulářích musíme v drtivé většině považovat za učiněná neplatně. Z důvodu uvedeného ve formuláři lze odstoupit pouze do jednoho měsíce od uzavření smlouvy dle ustanovení o spotřebitelských smlouvách, většina odstoupení je po této lhůtě. Tato lhůta je zákonná a my se od zákonného ustanovení nemůžeme odchýlit. Z toho důvodu je takové odstoupení právně neplatné a smluvní vztah mezi EH Malina a Vámi tak i nadále trvá.

Pokud odstupujete z důvodu prodlení, tak v takovém případě je potřeba svůj nárok uplatnit v insolvenčním řízení postupem podle insolvenčního zákona. Dle § 5 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) totiž platí, že „věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.“

Na tomto místě si dovolujeme připomenout, že všechny rozpracované zakázky postupně dokončujeme, proto prosíme o trpělivost s vyřizováním Vašich požadavků a zbytečně od smluv neodstupujte. Odstoupením se dokončení Vaší objednávky nejenom neurychlí, ale dokonce bude znemožněno. V takovém případě budete muset uhrazenou zálohu vymáhat v rámci insolvenčního řízení. Vyčkat dokončení díla je dle našeho názoru pro zákazníky EH Malina jednodušší, levnější a velmi pravděpodobně i výhodnější varianta než odstoupení od smlouvy s dalšími vícenáklady pro Vás. Navíc je pravděpodobné, že v případě dokončení objednávky bude celkový výnos pro zákazníky vyšší a ve většině případů i rychlejší než v situaci, kdy po odstoupené získáte plnění v rámci insolvenčního řízení..


Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

Malina obnovuje telefonní linky kontaktního centra (12.6.2023) - aktualizace

Vážení klienti,
krizový tým EH Malina uvádí do provozu nové telefonní linky kontaktního centra pro zákazníky. Toto řešení je dočasné, implementace nového automatizovaného systému je v procesu, zabere cca dva měsíce.

Trvale jsou k dispozici čísla:

734 418 137 (nové)
734 159 267 (nové)
734 416 850
734 417 692

Provozní doba call centra: pondělí – pátek od 9:00 do 16:30 hod.

Vaše dotazy prostřednictvím e-mailu směrujte výhradně na adresu: zakaznici@malinagroup.cz

Upozornění: z důvodu zkvalitňování služeb jsou všechny hovory nahrávány a archivovány.

Společnost EH Malina provádí též zpracování osobních, případně i citlivých údajů obsažených v nahrávkách hovorů za účelem plnění povinností, které ji vyplývají ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bližší informace naleznete na www.malinagroup.cz

Vedoucí kontaktního centra
Roman Hrůza
PR manažer

Malina varuje před nabídkou dodělávek od firmy NANDEJCZ s.r.o. (8.6.2023)

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) varuje před nabídkou dodělávek rozpracovaných instalací FVE EH Malina od společnosti NANDEJCZ s.r.o. Tato společnost, která dle veřejných zdrojů byla založena v prosinci 2019 a zastupuje ji Radek Tlamicha, bývalý obchodní zástupce Maliny, v posledních dnech intenzivně kontaktuje prostřednictvím SMS a e-mailů klienty EH Malina a nabízí jim služby dodělávek, nákup komponentů, revize, dořešení dotace i připojení k síti prostřednictvím webu Bezva solar.

Tato společnost využívá situace, kdy zákazníci EH Malina čekají na dokončení instalací v různém stavu rozpracování na základě platné smlouvy. „Chtěli bychom upozornit, že zákazníci, kteří by této služby využili, se vystavují riziku problému s vyřízením dotace, servisu či s uplatněním případné reklamace u EH Malina. Také by se nic nezměnilo na výši doplatku, který musí být uhrazen po předání našim technikem v plné výši dle platné smlouvy,“ říká Roman Hrůza, manažer komunikace EH Malina a dodává: Nedokončené a nepředané elektrárny jsou stále majetkem EH Malina a při jakémkoli nepovoleném nakládání s ním by mohlo dojít ke způsobení škody.

Toto jednání bývalých zaměstnanců, kteří prokazatelně zneužili přístupu ke klientským datům společnosti nyní prověřujeme a zvažujeme případné další právní kroky.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

• Reorganizace je cesta k dodělání všech zakázek.
• Přihlaste svoji zakázku/pohledávku k insolvenčnímu řízení. Čas máte do 12. července 2023
• Malina funguje dál. Insolvence naši práci nezastavila
• Bonusový program Šetřím s Malinou byl ukončen
• Malina pracuje na zlepšení komunikace se zákazníky

EH Malina podal insolvenční návrh. Chce dodělat všechny zakázky klientů

Vážení zákazníci, pracujeme na opatřeních, která pomohou zlepšit současnou situaci. Po řadě dílčích změn jsme se nyní rozhodli podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace.

Je to podle nás jediná možná cesta, jak se nám podaří udržet společnost dál v chodu a dodělat všechny zakázky klientů a řádně se pod ochranou insolvenčního soudu a dohledem insolvenčního správce vypořádat se všemi věřiteli.

Je to současně cesta, jak se vyhnout riziku konkursu společnosti, kdy by zákazníci dostali v důsledku velkého množství věřitelů jen malou část svých pohledávek. 

Připravili jsme pro vás důležité dokumenty, včetně odpovědí, jak dál postupovat:

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
EH Malina ukončuje k 11.5. bonusový program Šetřím s Malinou

Vážení zákazníci,

vedení EH Malina se rozhodlo s ohledem na probíhající transformační změny ve společnosti ukončit bonusový program Šetřím s Malinou.

Rozhodnutí bylo přijato 11.května 2023 a podle Pravidel bonusového programu dojde k účinnosti rozhodnutí do 7 dnů. Program bude tedy ukončen 18. května 2023.

Mrzí nás to, ale všechny síly a prostředky chceme nyní věnovat reorganizačnímu plánu a především dodělání všech vašich zakázek a instalací.

Pokud vám v rámci programu Šetřím s Malinou vznikla pohledávka, pak ji prosím uplatněte u insolvenčního soudu formou přihlášky. Formulář pro uplatnění přihlášky naleznete na webu www.justice.cz.

Omlouváme se vám za vzniklé komplikace.

Energetický Holding Malina