Kontaktujte nás|Po-Pá 9-16:30h

 

MALINA GROUP

Malina dokončila za 4 měsíce v insolvenci 600 zakázek a dosáhla zisku 100 mil. Kč. (18.09.2023)

Ze zprávy o stavu hospodaření Energetického Holdingu Malina a.s. (dále jen „EH Malina“) vyplývá, že za období od 12. května do 31. srpna 2023 skončilo hospodaření EH Malina ziskem 98,3 mil. Kč. Bylo dokončeno a zákazníkům předáno 600 kompletních zakázek, další stovky jsou dokončovány. Pro věřitele tato skutečnost představuje vyšší šanci na dodělání jak rozdělaných, tak nezahájených zakázek, a na vyšší uspokojení jejich pohledávek.

Za dobu od zahájení insolvence bylo klientům předáno 600 dokončených zakázek, u kterých byla vystavena konečná faktura. Znamená to, že objem závazků dlužníka vůči klientům poklesl o více než 180 mil. Kč a současně EH Malina inkasoval na platbách za dokončené zakázky celkem 124,5 mil. Kč. Stav finančních prostředků se za stejnou dobu zvýšil o 55 mil. Kč. EH Malina plní své závazky a je schopen dokončit všechny rozpracované zakázky, kde s jejich dokončením zákazníci souhlasí, a rovněž instalovat kompletní dodávky fotovoltaických elektráren.

„Museli jsme kompletně zrekonstruovat účetnictví za roky 2022 a 2023 a to nejde udělat přes víkend. Jednalo se o desítky tisíc záznamů. První výsledky jsme měli začátkem srpna a teď o stavu hospodaření můžeme informovat i veřejnost,“ uvádí Marian Klásek, člen představenstva společnosti EH Malina. „Je skutečností, že jsme nemohli dodávat dostatek informací o hospodaření EH Malina, dokud jsme neměli rekonstruované účetnictví. V této situaci je pochopitelné, že věřitelský výbor vyjádřil v červenci pochybnosti o tom, jak EH Malina hospodaří. Skutečné výsledky dokazují, že EH Malina v době po vyhlášení insolvence hospodaří dobře,“ dodává Marian Klásek.

Výsledek hospodaření v době od insolvence je ovlivněn zvolenou účetní metodou v roce 2022, kdy komponenty a práce provedené na zakázkách byly účtovány rovnou do nákladů, ale ve výnosech se projeví až po dokončení zakázky.

K velmi dobrému výsledku hospodaření přispěly výraznou měrou úspory v nákladech, když jen mzdové náklady jsou ve srovnání s průměrem 1. čtvrtletí roku 2023 na 40 % jejich původní výše, což představuje úsporu více než 6 mil. Kč měsíčně. Tato výrazná redukce počtu zaměstnanců a nákladů na ně se přitom neprojevila v poklesu výkonnosti – tu se naopak Malině podařilo zvýšit, jak dokládá počet 600 dokončených zakázek.

Reorganizace společnosti představuje cestu pro věřitele

Malina je připravena dokončit i ty nasmlouvané zakázky, které ještě nebyly započaty. Podmínkou je, že celková cena těchto zakázek bude navýšena o 20 %, přičemž toto navýšení ceny bude uhrazeno až v konečné faktuře po předání hotové elektrárny či tepelného čerpadla zákazníkovi. „Navýšení ceny je nutné kvůli dodržení insolvenčního zákona, který firmám ukládá povinnost zahajovat pouze ty zakázky, které skončí alespoň kladnou nulou a nikoliv ve ztrátě. Ztráta by totiž poškozovala další věřitele. I cena navýšená o 20 % je přitom na trhu obvyklá a konkurenceschopná,“ říká finanční ředitel EH Malina Martin Vobr. Součástí ceny je vyřízení veškeré administrativy včetně připojení elektrárny do sítě a doložení žádosti o dotaci.

Celkově se jedná o 2 260 zakázek, přičemž pětina klientů s jejich dokončením s navýšením ceny o 20 % již souhlasila. K dokončení těchto zakázek jsme připraveni od srpna 2023, zatím jsme však obdrželi souhlas od insolvenčního správce k realizaci pouze 25 z nich. Ostatní zájemci tak musejí počkat, až obdržíme povolení k dokončení všech zakázek a spolu s našimi dodavateli naplánujeme instalaci těchto fotovoltaických elektráren.

Přezkumné jednání a první schůze věřitelů, která bude rozhodovat o povolení reorganizace EH Malina, se budou konat 24. října. Společnost EH Malina se snaží dokončit maximum z rozdělaných zakázek i z těch nově zahajovaných s navýšením ceny o 20 % ještě před konáním této schůze věřitelů proto, aby co nejdříve uspokojila další stovky svých věřitelů k těm 600, vůči nimž své závazky již splnila, a aby dále navýšila prostředky k rozdělení zbývajícím věřitelům a prokázala, že reorganizace je správná cesta k vyššímu uspokojení věřitelů a dokončení nasmlouvaných zakázek.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
tel.: +420 777 657 511
e-mail: roman.hruza@malinagroup.cz

Vyjádření EH Malina k dokončení FVE a TČ zákazníkům, kteří pouze zaplatili zálohu a nebyla u nich zahájená realizace zakázky (02.08.2023)

Energetický Holding Malina a.s. (dále jen „EH Malina“) nabízí svým zákazníkům, kteří pouze zaplatili zálohu, ale nebylo započato s realizací jimi objednaného díla, dvě možnosti, jak v situaci po prohlášení úpadku EH Malina dílo dokončit. I přes snížení cen komponentů fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) a tepelných čerpadel (dále je „TČ“) je možno v těchto případech dílo realizovat pouze tehdy, dojde-li k navýšení původně sjednané ceny díla o 20 %.

Proto našim klientům nabízíme, že v případě, kdy budou souhlasit s navýšením ceny díla o 20 %, uzavřeme s nimi dodatek ke smlouvě a zakázku realizujeme. Pokud nechtějí doplatit zvýšenou cenu zakázky, připravujeme spolupráci s partnerskou firmou, která navýšení ceny „za klienta“ uhradí. Abychom zrychlili komunikaci s klienty a realizaci zakázek, požádali jsme naše klienty o vyplnění krátkého dotazníku na našich stránkách www.malinagroup.cz, kde nám sdělují, jaký způsob realizace své zakázky preferují. Vyplněním dotazníku nedochází k uzavření jakékoli smlouvy ani dodatku k té stávající. Způsob dokončení zakázky zvolený v dotazníku není pro klienty závazný. Zákazníci mohou své rozhodnutí až do uzavření dodatku ke stávající smlouvě měnit.

Ty zákazníky, kteří nám sdělili, že by chtěli dílo dokončit EH Malina za cenu navýšenou o 20 %, kontaktujeme s návrhem na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se cena díla navyšuje o 20 % a současně je stanoven předpokládaný termín dokončení díla. Po dokončení díla bude klientovi vystavena faktura, na základě které doplatí navýšenou cenu díla. Ve většině případů je doplatek zakázky ve stejné výši, jako byla zaplacena záloha (záloha byla ve výši 60 % z původní ceny díla, což odpovídá 50 % z navýšené ceny díla). Uzavírání dodatků ke smlouvě s navýšením ceny díla již bylo zahájeno a první kompletní instalace FVE by měly být dokončeny ještě v srpnu 2023.

Realizaci zakázek ve spolupráci s partnerskou společností můžeme zahájit nejdříve poté, co bude rozhodnuto schůzí věřitelů o řešení úpadku EH Malina formou reorganizace. Pokud nebude reorganizace povolena, nelze toto řešení realizovat. V dostatečném předstihu před konáním schůze věřitelů bude oznámen vybraný partner a budou sděleny právní a ekonomické podmínky, podle kterých bude postupováno. I v tomto případě bude muset být upraven dosavadní smluvní vztah mezi EH Malina a klientem, což bude možné učinit jen se souhlasem klienta. Nemůže se tak stát, že se klient dozví, že jeho smlouvu převzal někdo jiný a má ji dokončit. Takové tvrzení by bylo nepravdivé.

Je jen na zákaznících EH Malina, jakou variantu dokončení díla zvolí. V této chvíli jsou známy jen podmínky, za kterých budou dokončeny ty zakázky, kde klient souhlasí s úhradou celkové ceny díla navýšené o 20 %. Dokončování těchto zakázek již bylo zahájeno. Bohužel v této chvíli ještě nejsou známy podrobnosti a podmínky, za jakých budou zakázky dokončovány ve spolupráci s partnerskou firmou, a dosud ani není vybrána partnerská firma. Do doby, než bude uzavřen dodatek ke smlouvě, může zákazník své rozhodnutí kdykoliv změnit.

Těm klientům, kteří preferují jistotu a co nejrychlejší dokončení díla a jsou ochotni uhradit navýšenou cenu díla, doporučujeme zvolit dokončení díla EH Malina.

Intenzivně zajišťujeme komponenty pro dokončení zakázek a plánujeme realizaci s komponenty dle uzavřených smluv, tj. s celočernými panely. Pouze v případě, kdy by takové komponenty nebylo možné v potřebném množství zajistit, přistoupili bychom k úpravám projektů. Je to pro nás až poslední možnost i z důvodu nutného servisu a držení záruk, kdy pokračování v dosavadním jednotném řešení je velkou výhodou.

Otázky a odpovědi

Níže jsou uvedeny odpovědi na některé dotazy, se kterými se naši klienti na nás přímo či prostřednictvím advokátů obraceli:

Je vybraná možnost (instalace EHM × partnerská společnost) závazná? Může ji ZK časem změnit?

Vybraná možnost není závazná, zákazník ji může kdykoliv změnit, a to až do doby podpisu předmětného dodatku ke smlouvě.

Jedná se o průzkum?

Nejedná se o průzkum, ale o zrychlení komunikace se zákazníky. V případech, kdy si zákazník zvolí dokončení zakázky EH Malina s navýšením ceny díla o 20 %, jsou zákazníci kontaktováni s nabídkou uzavření dodatku ke smlouvě a je zahájeno plánování realizace jejich zakázky. Ti, kteří si zvolí dokončení zakázky partnerskou společností, budou kontaktováni se zasláním detailních podmínek pravděpodobně v říjnu 2023. Podmínkou nutnou pro tento postup je povolení řešení úpadku dlužníka reorganizací.

Komu zůstane již zaplacená záloha? Malině, nebo ji předáme partnerské společnosti?

Zaplacené zálohy byly spotřebovány na nákup komponentů, realizaci zakázek a provoz EH Malina před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Žádné zálohy tudíž nikomu předávány být nemohou.

Bude záruka stejná, jakou garantuje Malina? Přebírá záruku partnerská společnost?

Předpokládáme, že záruka bude stejná, jakou garantuje Malina, a že záruku převezme partnerská společnost. Definitivní potvrzení tohoto předpokladu však bude možné až v okamžiku, kdy budou uzavřeny dohody s partnerskou společností.

Proč se navyšuje cena o 20 %?

Navýšení ceny o 20 % je nezbytné k tomu, aby mohly být realizovány nezahájené zakázky, tedy aby byly z doplatku navýšené kupní ceny pokryty náklady na provedení díla.

Je postup s dotazníkem schválený insolvenčním správcem?

Celý postup jsme projednali 29. června 2023 s insolvenčním správcem a s věřitelským výborem. Dotazník je pouze komunikační prostředek mezi EH Malina a zákazníky a jako takový nepodléhá schválení insolvenčním správcem. Uzavření dodatku ke smlouvě a realizace dosud nezahájených zakázek schválení správcem podléhají na základě předběžného opatření ze dne 25. 7. 2023. Všechny zakázky, které EH Malina provádí od 26. 7. 2023, jsou předem schváleny správcem.

Bylo nutné se rozhodnout do konce července 2023?

Ne. Tento termín byl stanoven v době, kdy jsme předpokládali konání schůze věřitelů 29. srpna 2023. Počátkem srpna jsme plánovali přímé oslovení zákazníků, kteří dotazník nevyplnili. Samotné vyplnění dotazníků klienta k ničemu nezavazuje. Nově žádáme klienty o vyplnění dotazníku do 31. srpna 2023.

Jaké budou u obou variant termíny realizací?

Zakázky dokončované EH Malina s cenou navýšenou o 20 % začnou být dokončovány po podpisu dodatku ke smlouvě. Nyní předpokládáme dokončení do tří měsíců od podpisu dodatku; tato doba se může změnit v závislosti na zajištění dostatečného počtu realizačních part a potřebného množství komponentů.

Nevíme, jaké smlouvy podepisovat. S EH Malina již podepsanou a platnou máme, tak když nebudeme souhlasit s navýšením, tak vrátíte zpět peníze?

Když zákazník nebude souhlasit s navýšením ceny díla o 20 % (ať již toto navýšení uhradí sám, nebo ho po dohodě s ním uhradí partnerská firma), nebude EH Malina zřejmě schopna dostát svému závazku z uzavřené smlouvy o dílo a plnění takové smlouvy bude zřejmě muset být po schůzi věřitelů odmítnuto. Pohledávku na vrácení zaplacené zálohy bude muset klient v takovém případě uplatnit v rámci insolvenčního řízení.

Malině se v insolvenci daří dokončovat zakázky. Během 75 dní uspokojila 335 zákazníků a další stovky budou následovat

Za dobu insolvence trvající od 12. května se nově dosazenému krizovému týmu společnosti EH Malina podařilo zcela dokončit a předat zákazníkům 335 zakázek a u téměř 200 dalších zakázek se přiblížila jejich úplnému dokončení a předání zákazníkům. Díky úspěšnému snížení nákladů a optimalizaci realizačních procesů firma navýšila disponibilní prostředky na svém účtu na šestinásobek. Pro věřitele tato skutečnost představuje vyšší šanci na dodělání jak rozdělaných, tak nezahájených zakázek a na vyšší uspokojení jejich pohledávek.

Po nástupu nového krizového vedení se EH Malina zaměřila na dokončování zakázek a jejich předání klientům. Během měsíce a půl se podařilo odstranit chaos a nastavit procesy umožňující dokončení všech zakázek těm klientům, kteří budou mít o dokončení zájem. Společnost prověřila, kým byly v minulosti zakázky skutečně realizovány a zda byly všechny řádně vyfakturovány.

„Provedli jsme centralizaci a inventuru skladového hospodářství, které v době předchozího vedení bylo rozptýlené po celé Evropě bez důkladné evidence, což umožňovalo ztráty komponentů. Nyní máme přesnou evidenci zásob v moderním skladovém systému, díky čemuž můžeme zrychlit plánování a dokončování zakázek. Pokračovali jsme v procesu snižování počtu zaměstnanců s důrazem na správné provedení tohoto procesu a minimalizaci nákladů z toho plynoucích. S méně lidmi a s nižšími mzdovými náklady jsme mnohem efektivnější. Významně se zlepšila komunikace se zákazníky i mezi zaměstnanci a spolupracovníky společnosti. Zaměřili jsme se také na zlepšení servisních služeb a vyřizování reklamací a připravili jsme návody, jak v případě drobných poruch postupovat,“ přibližuje Marian Klásek, krizový manažer společnosti EH Malina.

Reorganizace společnosti představuje cestu pro věřitele

Přezkumné jednání a následná první schůze věřitelů byly na základě návrhu insolvenčního správce z původního termínu 29. srpna přesunuty na 24. října. Společnost EH Malina si od této změny slibuje především možnost dokončit ještě před hlasováním o povolení reorganizace mnohem větší počet zakázek, a výrazně tak snížit objem svých závazků vůči věřitelům. Insolvenční soud v těchto dnech formou předběžného opatření nařídil EH Malina nakládat s majetkem tvořícím majetkovou podstatu nebo s jejími částmi pouze s předchozím písemným souhlasem insolvenčního správce. Toto opatření má být účinné až do doby, než o způsobu řešení úpadku EH Malina rozhodne schůze věřitelů. Společnost EH Malina má za to, že nejlepší a nejvýhodnější cestou pro věřitele je reorganizace společnosti, v jejímž rámci budou dokončeny nasmlouvané zakázky.

„Tomuto opatření rozumíme, neboť sami jsme se museli nejprve seznámit s aktuální situací ve firmě a setkali jsme s celou řadou systémových nedostatků, které bylo třeba efektivně řešit například sloučením a ověřením původního účetnictví vedeného historicky v několika systémech a s řadou chyb. Dále bylo potřeba nastavit systém řízení skladového hospodářství nebo plánování realizace zakázek a komunikaci s klienty. V současné době akcelerace a strategických rozhodnutí věříme, že nás toto rozhodnutí nebude limitovat například v úhradách nutných závazků či realizaci zakázek, což by mohlo mít negativní dopad na naše věřitele či obchodní partnery. Důvody pro nařízení předběžného opatření ale podle nás nebyly dány. Také díky smlouvám, jejichž uzavření mělo založit pochybnosti odůvodňující nařízení předběžného opatření, se nám daří dokončovat stále více zakázek a finanční prostředky na našich účtech narůstají. Také proto jsme proti usnesení o nařízení předběžného opatření podali odvolání,“ říká Marian Klásek.

Podle zástupců krizového týmu společnosti nadále trvá odbourávání systémových nedostatků a finančních nesrovnalostí v účetnictví, které současný management zatěžuje. Přesto je odhodlaný nadále dokončovat rozdělané zakázky a tempo dokončování zvyšovat. Z průzkumu mezi klienty rovněž vyplývá, že stále velký podíl zákazníků má i přes 20% navýšení celkové ceny zakázky zájem o realizací ze strany společnosti EH Malina. „Věříme, že jsme se vydali správnou cestou a díky reorganizaci budeme schopni uspokojit naše věřitele v co největším rozsahu,“ dodává Klásek.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
tel.: +420 777 657 511
e-mail: roman.hruza@malinagroup.cz

Informace pro zákazníky Energetického holdingu Malina a.s. k dokončení nezahájených zakázek (30.06.2023)

Vážení zákazníci,

po dobu trvání insolvenčního řízení nelze bez dalších úprav podmínek u nezahájených zakázek dílo dokončit, neboť náklady na dokončení aktuálně přesahují doplatek ceny dle stávajících smluv. Proto chceme nabídnout našim zákazníkům dvě možnosti, jak jejich zakázky dokončit na základě dohody o úpravě podmínek realizace.

1. Nabídka dokončení zakázek přímo EH Malina

EH Malina nabízí svým klientům provedení nezahájené objednávky za podmínky, že dojde k navýšení celkové ceny zakázky o 20 % oproti původně sjednané ceně zakázky (tedy u zakázky, jejíž cena byly sjednána na 500 tis. Kč a byla zaplacena záloha ve výši 300 tis. Kč, bude celková cena navýšena o 20 % na 600 tis. Kč a doplatek při dokončení a předání díla bude 300 tis. Kč). Tento postup umožní dokončení zakázky včetně připojení do sítě a vyřízení dotace (ta se u typické FVE pohybuje kolem 245 tis. Kč). Pro klienty to sice bude znamenat nemalé navýšení ceny díla, ale i tak by to pro ně mělo být výhodnější než v případě, kdy by se pouze domáhali uspokojení své pohledávky v rámci insolvenčního řízení.

Informace, jak dále postupovat, najdete níže.

2. Nabídka dokončení zakázky partnerskou společností

EH Malina nabídne svým klientům dokončení jejich zakázky partnerskou společností, která od EH Malina převezme projekt a potřebné know-how k realizaci zakázky včetně garance zachování platnosti povolení připojení do sítě a vyřízení dotace po dokončení zakázky. Tyto kroky zajistí za úplatu EH Malina. Partnerská společnost uzavře s klientem smlouvu, na základě které zakázku dokončí a uhradí za něj 20 % navýšení ceny. Za to bude požadovat postoupení pohledávky klienta z titulu zaplacené zálohy za EH Malina na tuto partnerskou společnost. Klienti EH Malina tak nakonec zaplatí stejnou částku, jakou měli zaplatit podle původní smlouvy.

Dokončení zakázky touto formou spolupráce s partnerskou společností EH Malina nabízí i těm zákazníkům, kteří již odstoupili od smlouvy, a to za stejných podmínek jako zákazníkům, jejichž smlouva je stále platná. U těch klientů, kteří odstoupili od smlouvy a před odstoupením byla zahájena realizace zakázky, bude dokončení partnerskou společností rovněž možné za podmínky, že dojde k ocenění rozpracovaného díla a uhrazení jeho hodnoty EH Malina. Detaily nabídky a jméno partnerské společnosti oznámíme v průběhu prázdnin.

Jak mají klienti v současnosti postupovat?

Od pondělí 10. 7. bude pro naše klienty k dispozici na našich webových stránkách www.malina.cz kontaktní formulář pro výběr, kterou z nabídek na dokončení zakázky si zvolí (tento termín jsme zvolili s ohledem na červencové svátky). V obou případech bude nutné podepsat dodatek ke smlouvě, který na základě dohody s klienty připraví naše oddělení smluv. Žádáme naše klienty o vyplnění formuláře co nejdříve, nejpozději do pondělí 31. 7. V případě nezískání odpovědi do tohoto termínu budou klienty v průběhu léta kontaktovat pracovníci kontaktního centra EH Malina.

Ihned po zadání volby dokončení zakázky do formuláře přistoupíme k přípravě dodatku ke smlouvě a k domluvě dalšího postupu. V případě akceptace nabídky dokončení zakázek přímo EH Malina včetně podepsání dodatku ke smlouvě bude následovat proces naplánování termínu realizace, který bude následující:

Pracovníci kontaktního centra EH Malina budou při veškerých zakázkách kontaktovat přímo klienta a budou ho informovat o subdodavateli (montážní partě), který následně do 7 dnů zkontaktuje klienta a domluví se na konkrétním datu realizace. Sjednaný termín vám také pro ověření následně potvrdí e-mailem kontaktní centrum EH Malina, aby bylo zřejmé, že dochází k realizaci zakázky ze strany pověřeného subdodavatele. Velmi se omlouváme za administrativní zatížení našich klientů, celý proces však napomůže k urychlení realizací zakázek a k jistotě správného a řádného dokončení díla.

Jak nyní postupovat naleznete zde

Informace pro zákazníky Energetického Holdingu Malina a.s. („EH Malina“) k přihlašování pohledávek (26.06.2023)

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením se na nás obracejí zákazníci s dotazy ke způsobu přihlašování nároků do insolvenčního řízení.

V návaznosti na vyjádření insolvenčního správce ze dne 22. 6. 2023 tedy níže uvádíme postup pro naše zákazníky, kteří mají zájem na dokončení díla a neodstoupili tedy od smlouvy o dílo, ve věci uplatnění jejich nároků vůči EH Malina.

Postup pro zákazníky, kteří mají zájem o dokončení díla

Zákazníky, kteří mají uzavřenu smlouvu o dílo a od této smlouvy neodstoupili, si dovolujeme upozornit, že jejich smlouva je stále platná a účinná a nárok na dodání díla trvá. Tyto smlouvy evidujeme a předpokládáme, že u značné části z nich budeme schopni závazek splnit.

V daném případě máte jako zákazník vůči EH Malina nepeněžitou pohledávku na dodání díla, kterou můžete do insolvenčního řízení přihlásit ve stanovené lhůtě do 12. 7. 2023, tj. můžete přihlašovat nepeněžitou pohledávku v hodnotě ceny díla dohodnuté ve smlouvě o dílo. Dle stanoviska insolvenčního správce tedy nepřihlašujete nárok na vrácení zálohy, a to ani jako podmíněnou pohledávku.

V případě nepeněžitých pohledávek však (i s odkazem na informaci insolvenčního správce) není třeba nárok nyní přihlašovat. Po rozhodnutí o řešení úpadku EH Malina (ať již půjde o reorganizaci, či konkurs) budou všechny smlouvy o dílo našich zákazníků postupně buď splněny, nebo bude rozhodnuto o jejich ukončení. V takovém případě budete o ukončení smlouvy informováni a budete mít následně novou lhůtu minimálně 30 dní k uplatnění nároku na vrácení zaplacených záloh. Není tedy třeba se obávat, že by nepřihlášením nepeněžité pohledávky ve Vašem případě nárok na vypořádání smlouvy o dílo zanikl.

Zvažte tedy prosím, zda v tomto okamžiku je nezbytně nutné nepeněžitou pohledávku do řízení přihlašovat. Pokud se přesto pro její přihlášení rozhodnete, je třeba využít formuláře dostupného na Formuláře - justice.cz

Vzor vyplněné přihlášky nepeněžité pohledávky na dodání plnění naleznete zde

Vzor vyplněné přihlášky peněžité pohledávky na dodání plnění naleznete zde

Přihlášku můžete opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslat přímo z aplikace www.justice.cz, případně prostřednictvím své datové schránky. Budete-li posílat přihlášku poštou, je třeba ji vytisknout ve dvou vyhotoveních včetně QR kódů a doplnit o uvedené přílohy, tj. smlouvu o dílo, zálohovou fakturu a doklad o jejím uhrazení, a takto zaslat na adresu Městského soudu v Praze.

Upozornění: Upozorňujeme, že tato informace nepředstavuje právní poradenství. V případě potřeby v podrobnostech konzultujte Vašeho právního zástupce.

Sdělení č. 07 / 26. červen 2023 (*.pdf)

Vyjádření EH Malina k nezaplaceným zálohám a doplatkům ceny za dodaná plnění (13.6.2023)

Vážení klienti,

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) intenzivně pracuje na dokončování rozpracovaných zakázek v rámci strategie krizového managementu pod vedením Mariana Kláska.

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením se na nás obracíte s dotazy postupu ohledně dosud nezaplacených záloh a doplatků ceny za dodané plnění EH Malina.

Dovolujeme si upozornit všechny zákazníky, kteří mají na základě uzavřených smluv s EH Malina vůči EH Malina nezaplacené závazky, tj. závazek k úhradě zálohy či doplacení ceny díla, že uzavřené smlouvy jsou stále platné a účinné a zjištění úpadku dlužníka EH Malina nemá na trvání povinnosti zákazníka uhradit cenu díla žádný vliv.

Dle ust. § 229 odst. 3 insolvenčního zákona je osobou s dispozičním oprávnění k nakládání s majetkovou podstatou v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužník. K úhradě pohledávek tedy není nutný souhlas prozatímního věřitelského výboru ani insolvenčního správce.

Včasným doplacením dlužné ceny díla naopak mohou zákazníci předejít případnému vymáhání dlužných částek či dokonce odstoupení od smlouvy ze strany EH Malina s nutností provést nákladné vypořádání již nainstalovaných systémů.

Současně včasným uhrazením závazků vůči EH Malina mohou zákazníci významně přispět k tomu, aby mohla být dokončena rozpracovaná díla též u dalších zákazníků EH Malina.


Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
tel.: +420 777 657 511
e-mail: roman.hruza@malinagroup.cz

Malina upozorňuje na neplatná odstoupení od smlouvy a na možná úskalí s odstoupením spojená

Vážení klienti,

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) intenzivně zpracovává Vaše došlé požadavky, dotazy a podněty, kterých jsou desítky denně. Předem se Vám omlouváme za prodlevu odpovědí, neboť se věnujeme zákazníkům postupně a některé reakce vyžadují spolupráci více stran (např. technické či právní posouzení apod.).

Nyní bychom Vás rádi informovali o stanovisku společnosti stran právních jednání týkajících se odstoupení od smluv.

Odstoupení podaná na formulářích musíme v drtivé většině považovat za učiněná neplatně. Z důvodu uvedeného ve formuláři lze odstoupit pouze do jednoho měsíce od uzavření smlouvy dle ustanovení o spotřebitelských smlouvách, většina odstoupení je po této lhůtě. Tato lhůta je zákonná a my se od zákonného ustanovení nemůžeme odchýlit. Z toho důvodu je takové odstoupení právně neplatné a smluvní vztah mezi EH Malina a Vámi tak i nadále trvá.

Pokud odstupujete z důvodu prodlení, tak v takovém případě je potřeba svůj nárok uplatnit v insolvenčním řízení postupem podle insolvenčního zákona. Dle § 5 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) totiž platí, že „věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.“

Na tomto místě si dovolujeme připomenout, že všechny rozpracované zakázky postupně dokončujeme, proto prosíme o trpělivost s vyřizováním Vašich požadavků a zbytečně od smluv neodstupujte. Odstoupením se dokončení Vaší objednávky nejenom neurychlí, ale dokonce bude znemožněno. V takovém případě budete muset uhrazenou zálohu vymáhat v rámci insolvenčního řízení. Vyčkat dokončení díla je dle našeho názoru pro zákazníky EH Malina jednodušší, levnější a velmi pravděpodobně i výhodnější varianta než odstoupení od smlouvy s dalšími vícenáklady pro Vás. Navíc je pravděpodobné, že v případě dokončení objednávky bude celkový výnos pro zákazníky vyšší a ve většině případů i rychlejší než v situaci, kdy po odstoupené získáte plnění v rámci insolvenčního řízení..


Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
tel.: +420 777 657 511
e-mail: roman.hruza@malinagroup.cz

Malina obnovuje telefonní linky kontaktního centra (12.6.2023) - aktualizace

Vážení klienti,
krizový tým EH Malina uvádí do provozu nové telefonní linky kontaktního centra pro zákazníky. Toto řešení je dočasné, implementace nového automatizovaného systému je v procesu, zabere cca dva měsíce.

Trvale jsou k dispozici čísla:

734 418 137 (nové)
734 159 267 (nové)
734 413 362
734 416 850
734 417 319
734 417 692

Provozní doba call centra: pondělí – pátek od 9:00 do 16:30 hod.

Vaše dotazy prostřednictvím e-mailu směrujte výhradně na adresu: zakaznici@malinagroup.cz

Upozornění: z důvodu zkvalitňování služeb jsou všechny hovory nahrávány a archivovány.

Společnost EH Malina provádí též zpracování osobních, případně i citlivých údajů obsažených v nahrávkách hovorů za účelem plnění povinností, které ji vyplývají ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bližší informace naleznete na www.malinagroup.cz

Vedoucí kontaktního centra
Roman Hrůza
PR manažer

Malina varuje před nabídkou dodělávek od firmy NANDEJCZ s.r.o. (8.6.2023)

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) varuje před nabídkou dodělávek rozpracovaných instalací FVE EH Malina od společnosti NANDEJCZ s.r.o. Tato společnost, která dle veřejných zdrojů byla založena v prosinci 2019 a zastupuje ji Radek Tlamicha, bývalý obchodní zástupce Maliny, v posledních dnech intenzivně kontaktuje prostřednictvím SMS a e-mailů klienty EH Malina a nabízí jim služby dodělávek, nákup komponentů, revize, dořešení dotace i připojení k síti prostřednictvím webu Bezva solar.

Tato společnost využívá situace, kdy zákazníci EH Malina čekají na dokončení instalací v různém stavu rozpracování na základě platné smlouvy. „Chtěli bychom upozornit, že zákazníci, kteří by této služby využili, se vystavují riziku problému s vyřízením dotace, servisu či s uplatněním případné reklamace u EH Malina. Také by se nic nezměnilo na výši doplatku, který musí být uhrazen po předání našim technikem v plné výši dle platné smlouvy,“ říká Roman Hrůza, manažer komunikace EH Malina a dodává: Nedokončené a nepředané elektrárny jsou stále majetkem EH Malina a při jakémkoli nepovoleném nakládání s ním by mohlo dojít ke způsobení škody.

Toto jednání bývalých zaměstnanců, kteří prokazatelně zneužili přístupu ke klientským datům společnosti nyní prověřujeme a zvažujeme případné další právní kroky.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
tel.: +420 777 657 511
e-mail: roman.hruza@malinagroup.cz

• Reorganizace je cesta k dodělání všech zakázek.
• Přihlaste svoji zakázku/pohledávku k insolvenčnímu řízení. Čas máte do 12. července 2023
• Malina funguje dál. Insolvence naši práci nezastavila
• Bonusový program Šetřím s Malinou byl ukončen
• Malina pracuje na zlepšení komunikace se zákazníky

EH Malina podal insolvenční návrh. Chce dodělat všechny zakázky klientů

Vážení zákazníci, pracujeme na opatřeních, která pomohou zlepšit současnou situaci. Po řadě dílčích změn jsme se nyní rozhodli podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace.

Je to podle nás jediná možná cesta, jak se nám podaří udržet společnost dál v chodu a dodělat všechny zakázky klientů a řádně se pod ochranou insolvenčního soudu a dohledem insolvenčního správce vypořádat se všemi věřiteli.

Je to současně cesta, jak se vyhnout riziku konkursu společnosti, kdy by zákazníci dostali v důsledku velkého množství věřitelů jen malou část svých pohledávek. 

Připravili jsme pro vás důležité dokumenty, včetně odpovědí, jak dál postupovat:

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
EH Malina ukončuje k 11.5. bonusový program Šetřím s Malinou

Vážení zákazníci,

vedení EH Malina se rozhodlo s ohledem na probíhající transformační změny ve společnosti ukončit bonusový program Šetřím s Malinou.

Rozhodnutí bylo přijato 11.května 2023 a podle Pravidel bonusového programu dojde k účinnosti rozhodnutí do 7 dnů. Program bude tedy ukončen 18. května 2023.

Mrzí nás to, ale všechny síly a prostředky chceme nyní věnovat reorganizačnímu plánu a především dodělání všech vašich zakázek a instalací.

Pokud vám v rámci programu Šetřím s Malinou vznikla pohledávka, pak ji prosím uplatněte u insolvenčního soudu formou přihlášky. Formulář pro uplatnění přihlášky naleznete na webu www.justice.cz.

Omlouváme se vám za vzniklé komplikace.

Energetický Holding Malina