Kontaktujte nás|Po-Pá 9-16:30h
MALINA GROUP

Důležité otázky a odpovědi pro zákazníky EH Malina

Co znamená, když na sebe společnost podá insolvenční návrh?

Jedná se o proces, jehož cílem je zvolit ten nejlepší způsob vypořádání závazků, které společnost má. Tedy aby byly uspořádány majetkové vztahy společnosti a aby se díky následné reorganizaci společnost stabilizovala. Výsledkem má být i maximální uspokojení jednotlivých zákazníků, věřitelů. Zastaví se i narůstání sankcí a je možné provést revizi nároků, které si někteří věřitelé uplatňují a společnost je neuznává.

Co znamená, když bude schválena reorganizace?

Reorganizace umožní vstup investora, snazší dokončení instalací a zachová fungování obchodního závodu i do budoucna (pro možné rozšíření stávající technologie, opravy nebo reklamace).

Proč ne konkurs?

Reorganizace je způsob řešení úpadku dlužníka, při kterém se zachová provoz podniku dlužníka a jedná se o sanační způsob řešení úpadku, kdy v rámci zachování dlužníkova podniku dojde ke stabilizaci společnosti. Zároveň procento uspokojení věřitelů bude vyšší než v případě režimu konkursu, při němž jde o likvidační způsob řešení úpadku, dojde k ukončení činnosti společnosti a rozprodeji jejího majetku. Tento způsob řešení úpadku by přinesl pro věřitele velmi nízké uspokojení a velké nejistoty pro stávající klienty.

Proč se Malina pro insolvenční řízení rozhodla?

EH Malina přistoupil k insolvenčnímu návrhu a návrhu reorganizace s cílem efektivně vyřešit současnou situaci, stabilizovat společnost a  maximálně uspokojit své oprávněné věřitele. Jednal tak i na základě doporučení externího manažerského týmu a prvních výsledků auditu, které tento tým v uplynulých dnech provedl, a na doporučení zastupující advokátní kanceláře.

Jaký bude harmonogram dalších kroků?

EH Malina podal v pátek 5. května insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace k Městskému soudu v Praze. Ten poté podaný návrh přezkoumá a v případě, že nevyzve k jeho doplnění Usnesením, zjistí úpadek a rovněž ustanoví  insolvenčního správce. Od toho data rozhodnutí (o úpadku) máte dva měsíce na to, abyste se přihlásili u insolvenčního soudu a uplatnili své nároky řádně přihláškou. Následně společnost připraví ve lhůtě stanovené soudem reorganizační plán, který bude schvalován schůzí věřitelů. Ta rozhodne o tom, zda bude úpadek řešen reorganizací. Je to tedy  rozhodnutí vás věřitelů, jaký bude další postup. V usnesení o úpadku bude ustanoven insolvenční správce, který bude na společnost a na případnou následnou reorganizaci dohlížet. Jeho zásadní rolí bude také přezkum přihlášených pohledávek věřitelů a řešení případných incidenčních sporů. Po uplynutí zmíněné dvouměsíční lhůty budou přesně známy veškeré závazky a bude předložen reorganizační plán. Za dohledu soudu bude po celou dobu pracováno na reorganizaci společnosti, jejíž klíčovou součástí je dokončení zakázek a maximální uspokojení všech dalších závazků. Dále bude vypracována finanční analýza, zpracován výhled vývoje likvidity a plán cash flow, po nichž budou známy další kroky.

Co pro mě jako zákazníka insolvence znamená?

Záměrem EH Malina je prostřednictvím insolvenčního řízení dosáhnout reorganizace, pokračovat v dokončování rozdělaných instalací, zachování chodu podniku a maximalizace uspokojení jeho věřitelů. Vaše nároky vůči EH Malina můžete uplatnit přihláškou u insolvenčního soudu, a to ve dvouměsíční lhůtě od rozhodnutí o úpadku. Po uplynutí této lhůty bude známá přesná výše závazků společnosti a bude nastaven jasný plán pro jejich maximální úhradu. EH Malina oslovily kanceláře, které se již zabývají hromadným zastupováním věřitelů. Tyto kanceláře, kterým poskytneme samozřejmě k vyžádání součinnost, zveřejníme na svých webových stránkách, abychom maximálně zjednodušili našim klientům přihlašování nároků. EH Malina bude žádat rovněž o povolení reorganizace, což přispěje ke stabilizaci finančních toků, dokončení stávajících zakázek a maximálnímu uspokojení dalších závazků. Zároveň je to signál i pro naše obchodní partnery, kteří se mají zájem na naší reorganizaci podílet.

Jak insolvence ovlivní dokončení mojí zakázky?

Nadále se budeme snažit maximálně uspokojit veškeré závazky, které vůči našim zákazníkům máme. Omlouváme se za případné prodlení, ale uděláme maximum pro to, abychom mohli postupně dokončovat rozpracované instalace. Budete osloveni přímo EHM. Posílili jsme tým montážních firem, jejich jména zveřejníme na webu, aby bylo  postaveno na jisto, kdo je od EHM a kdo se snaží nekalým jednáním parazitovat na nastalé situaci.

Jak mám nyní postupovat?

Po vydání rozhodnutí o úpadku máte lhůtu dvou měsíců na uplatnění svých nároků podáním přihlášky k insolvenčnímu soudu. EH Malina má maximální zájem na dokončení stávajících zakázek. Pro splnění tohoto cíle je klíčové, aby zákazníci zbytečně neodstupovali od smluv. To by totiž mohlo vést k destabilizaci firmy a horší schopnosti plnit závazky. Vaše nároky jsou tak zčásti podmíněné a v případě dokončení a předání zakázky budou vzaty zpět. EH Malina kontaktovali již advokáti, kteří již část klientů EH Malina zastupují. Jedná se např. o: Tyto advokátní kanceláře/advokáti poskytují poradenství v oblasti insolvenčního práva, avizují kapacity, a to jak časové, tak odborné k administraci přihlášky do insolvenčního řízení.

Požádal jsem o odstoupení od smlouvy. Kdy dostanu své peníze?

Po odstoupení od smlouvy můžete ve lhůtě dvou měsíců od vydání rozhodnutí o úpadku uplatnit své nároky přihláškou k insolvenčnímu soudu. Poté až bude společnost znát všechny své závazky, které přezkoumá insolvenční správce a bude sestaven reorganizační plán, o kterém bude rozhodovat schůze věřitelů. Následný postup bude záviset na schválení či neschválení reorganizačního plánu věřiteli, kdy termín této schůze věřitelů stanoví insolvenční soud. V reorganizačním plánu rovněž bude uveden možný harmonogram uspokojení věřitelů podle jednotlivých skupin. EH Malina v rámci provozu obchodního závodu pokračuje v instalacích a předání zakázek. Touto cestou dosáhnou věřitelé svých nároků i v průběhu insolvenčního řízení.

EH Malina mi potvrdil odstoupení od smlouvy. Kdy dostanu své peníze?

Po odstoupení od smlouvy můžete ve lhůtě dvou měsíců od vydání rozhodnutí o úpadku uplatnit své nároky přihláškou k insolvenčnímu soudu. Poté, až bude společnost znát všechny své závazky, které přezkoumá insolvenční správce, bude sestaven reorganizační plán, o kterém bude rozhodovat schůze věřitelů. Následný postup bude záviset na schválení či neschválení reorganizačního plánu věřiteli, kdy termín této schůze věřitelů stanoví insolvenční soud. V reorganizačním plánu rovněž bude uveden možný harmonogram uspokojení věřitelů podle jednotlivých skupin. EH Malina má maximální zájem na uspokojení závazků vůči našim věřitelům.

Čekám na dokončení instalace. Kdy k ní dojde?

Konkrétní termíny instalací aktuálně není možné obecně určit. V EH Malina proběhl audit všech zakázek, zákazníků i skladů. Následně bude podle výsledků auditu připraven harmonogram dalších aktivit. O dalším postupu vás budeme vždy informovat. Znovu upozorňujeme na nekalé jednání některých firem, které se snaží zákazníky získat i poskytováním nepravdivých informací. Seznam našich montérů bude zákazníkovi zaslán. Montáže se znovu rozběhli a pod ochranou insolvenčního soudu počítáme s urychleným dokončováním rozdělaných zakázek.

Kam se mohu obrátit s dotazy?

Pokud potřebujete jakékoliv doplnění informací, tak se, prosíme, obraťte na email zakaznici@malinagroup.cz. Informace budeme pravidelně zveřejňovat i na našich webových