MALINA GROUP

Smlouva o dílo

na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny

(dále jen “Smlouva”)

 

Smluvní strany:

 

Jméno/název společnosti 

Trvale bytem/Se sídlem 

Datum narození/Rodné číslo:  

Kontaktní email:  

(dále jen „Objednatel“)

 

a

 

Energetický Holding Malina a.s.

se sídlem Branická 26/43, Praha 4, 147 00

IČO: 10931201

č. účtu: 1424826011/2700, vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Zastoupený: Janem Urbanem, předsedou představenstva

Kontaktní email: kontakt@malinagroup.cz

(dále jen “Zhotovitel”)

 

 

 

 1. Předmět Smlouvy
  • Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad dodávku a montáž díla dle objednávky, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za řádně provedené Dílo cenu, to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.

 

 • Detailní popis Díla a jeho podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy – objednávka (dále jen „Objednávka“).

 

 • Místem plnění je objekt na adrese specifikovaný v příloze č. 1 této Smlouvy - Objednávka (dále jen „Místo plnění“).

 

 • Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno dle harmonogramu provádění Díla, který tvoří součást přílohy č. 1 této Smlouvy - Objednávka.

 

 • Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli v průběhu provádění Díla veškerou nezbytnou součinnost nezbytnou k řádnému dokončení Díla.

 

 1. Cena a splatnost
  • Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši specifikované v příloze č.1 této Smlouvy – Objednávka (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je uvedena včetně DPH.

 

 • Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla následujícím způsobem:
 • zálohu ve výši 60% z Ceny Díla, a to na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli se splatností 14 dnů od obdržení zálohové faktury Objednatelem;
 • zbývající část Ceny Díla (tj. 40% Ceny Díla) na základě vyúčtovací faktury, která bude vystavena Zhotovitelem Objednateli po dokončení Díla se splatností 14 dnů od obdržení vyúčtovací faktury Objednatelem.

 

 • Objednatel uhradí veškeré části Ceny Díla na bankovní účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře. Faktury Zhotovitel zašle Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

 

 

 1. Předání Díla a záruka na Dílo
  • Zhotovitel se zavazuje předat dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje převzít Dílo v místě provádění Díla specifikovaném v příloze č. 1 této Smlouvy – Objednávka.

 

 • O předání a převzetí Díla bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem vyhotoven a podepsán písemný předávací protokol, který bude obsahovat soupis provedených prací a spotřebovaného materiálu.

 

 • Zhotovitel poskytuje objednateli na Dílo záruku v souladu s Reklamačním a záručním řádem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Reklamační řád“).

 

 • Zhotovitel pro Objednatele zajistí přípravu a podání dokumentace nutnou pro obdržení dotace „Nová Zelená Úsporám“, není-li o tom uzavřena mezi Smluvními stranami samostatná dohoda. Objednatel je povinen za tímto účelem poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

 • Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je, v souladu s pravidly uvedenými v tomto článku 4, oprávněna od této Smlouvy odstoupit, přičemž Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

 • Zhotovitel je kromě zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
 • je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Ceny Díla po dobu delší než 30 dnů a tuto část Díla neuhradí ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k její úhradě;
 • Objednatel neposkytne Zhotoviteli v souladu s čl. 1.5. potřebnou součinnost k řádnému provedení Díla a nezjedná nápravu ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.

 

 

 • Objednatel je kromě zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
 • je Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 30 dnů a toto prodlení nenapraví ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

 

 • Práva a závazky smluvních stran podle této Smlouvy se řídí právem České republiky.

 

 • Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se pro účely smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

 

 • Neoddělitelnou součást této Smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele (dále jen „VOP“), dostupné na stránkách https://malinagroup.cz/ . Na smluvní vztah založený podle této Smlouvy se bude aplikovat znění VOP platné a účinné ke dni podpisu této Smlouvy, které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tato Smlouva obsahuje následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1 – Objednávka

Příloha č. 2 – Reklamační řád

Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele

 

 

V dne

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

Objednávka

Číslo:

 

Projekt FVE 4,32 kWp s 10kWh baterií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenty:

 

 

 

 

 

 

 

Gen2™ celočerný solární panel s technologií Half-Cell o výkonu 540 Wp

 

 

 

8 ks

Gen2 PowerBlock™ LiFePO4 bateriové úložiště s kapacitou 10 kWh

 

 

 

1 ks

Gen2 střídač řady Max2™ s chytrými MPPT trackery

 

 

 

 

1 ks

Gen2 SolarMount™ R42-Al hliníkovo-ocelová montážní konstrukce

 

 

 

8 ks

Rozvaděče, přepěťové ochrany, AC kabeláž a kabelové svody

 

 

 

 

Set

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce:

 

 

 

 

 

 

 

Montáž, propojení, nastavení a kompletní spuštění systému

 

 

 

 

 

Energetická studie, revize a dokumentace pro získání dotace

 

 

 

 

 

Výdaje za zpracování odborného posudku pro NZÚ

 

 

 

 

5000kč

Stavební připravenost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malina Gen2™ nabíječka pro elektromobily

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen2™ EcoCharge4™

 

 

 

 

 

 

2 ks

Montáž, instalace a zapojení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celkem bez DPH

 

 

 

 

 

388 500 Kč

Včetně DPH (15%)

 

 

 

 

 

 

446 775 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleva

 

 

 

 

 

 

-30 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celkem s DPH (15%) po odečtení slevy

 

 

 

 

416 775 Kč

 

 

 

Finanční harmonogram

Platba

Částka

Kdy?

60% Záloha

250 065 Kč

14 dnů od obdržení zálohové faktury

40% Doplatek

166 710 Kč

14 dní po instalaci technologie

Příchozí dotace

244 600 Kč

 

 

 

Místo instalace:  

 

 

Harmonogram prací

Úkon

Kdy?

Kdo

Podání žádostí o dotace

Do 30 dní po obdržení zálohové platby

Malina

Zpracování Energetického Auditu

Do 14 dní po obdržení zálohové platby

Malina

Montáž

Do 180 dní od obdržení zálohové platby (domluvíme se na termínu nejpozději 15 dní před)

Malina

Revize

Do 14 dní od dokončení instalace

Malina

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny MALINA

 

 1. Rozsah a platnost
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se vztahují na veškeré smlouvy o dílo na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny (dále jen „Smlouvy“ nebo „Smlouva“) uzavřené společností Energetický Holding Malina a.s. (dále jen „Zhotovitel“) se svými zákazníky a tvoří jejich nedílnou součást.
 2. Úvodní ustanovení
  • K uzavření smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a zákazníkem, jehož předmětem je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny Zhotovitelem zákazníkovi (dále jen „Smluvní vztah“), dochází podpisem písemné Smlouvy oběma smluvními stranami.
  • Smluvní strany a základní ustanovení Smluvního vztahu jsou vymezeny v příslušné Smlouvě. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy. Veškeré pojmy s počátečním velkým písmenem uvedené v těchto VOP mají stejný význam jako ve Smlouvě, pokud jim tyto VOP nepřiznávají jiný význam.
 3. Dílo
  • Na základě uzavřeného Smluvního vztahu dle čl. 1 těchto VOP se Zhotovitel zavazuje provést pro zákazníka na svůj náklad dodávku a montáž Díla blíže specifikovaného ve Smlouvě a jejích přílohách a zákazník se zavazuje řádně provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za řádně provedené Dílo cenu, to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto VOP.
  • Součástí Díla je také: (i) asistence Zhotovitele zákazníkovi při zajišťování dotačního příspěvku z programu Nová Zelená Úsporám (dále jen „Dotace“) spočívající v poskytnutí odborné know-how zákazníkovi při získávání Dotace a zastupování zákazníka v řízení o žádosti o Dotaci a (ii) zajištění zpracování energetického auditu.
  • Součástí Díla není zajištění legislativních podkladů a povolení nezbytných pro provoz Díla.
  • Požadavky na změny Díla může zákazník uplatnit u Zhotovitele před podpisem Smlouvy. Později uplatněným požadavkům není Zhotovitel povinen vyhovět. Jakékoliv dodatečně požadované změny Díla ze strany zákazníka musí být zakotveny v dodatku ke Smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami se stanovením změny termínů plnění Zhotovitele a změny Ceny Díla.
 4. Provádění Díla
  • Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem provádění Díla, který tvoří součást Smlouvy.
  • Zhotovitel se zavazuje: (i) podat žádost o Dotaci dle čl. 2 výše nejpozději do 30 pracovních dní po uhrazení zálohové platby dle Smlouvy, (ii) zajistit zpracování energetického auditu dle čl. 3.2 výše nejpozději do 14 pracovních dní po uhrazení zálohové platby dle Smlouvy, (iii) zahájit vlastní realizaci Díla nejpozději v době 180 dnů od data obdržení zálohové platby a dokončit a (iv) předat Dílo zákazníkovi do 20 dnů od data zahájení vlastní realizace montáže Díla. Tato doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání překážek, pro které Zhotovitel bez svého zavinění nemůže vykonávat činnost směřující k dokončení Díla (např. nepříznivé klimatické podmínky, zpoždění dodávek materiálu, embarga, vyšší moc, zdržení či omezení z důvodů epidemie či války). O těchto překážkách je Zhotovitel povinen zákazníka informovat.
  • Datum zahájení vlastní realizace Díla (montáže) sdělí Zhotovitel zákazníkovi nejpozději 15 dnů předem. Zákazník je povinen zajistit, aby v zimním období byla k místu realizace Díla zajištěna bezpečná sjízdnost neveřejných příjezdových komunikací na staveniště (v případě potřeby jejich posyp a očištění střechy od sněhu a ledu).
  • V případě, že bude zákazník v prodlení s úhradou zálohové platby, prodlužuje se o dobu takového prodlení doba pro provedení Díla a zhotovitel není povinen zahájit práce na díle dříve, než bude místo řádně stavebně připraveno a zálohová platba uhrazena.
  • Na písemnou žádost zákazníka může být zahájení realizace Díla odloženo na pozdější termín.
  • Zákazník je povinen poskytovat Zhotoviteli v průběhu provádění Díla veškerou nezbytnou součinnost nezbytnou k řádnému dokončení Díla a umožnit mu nezbytné technické zásahy a umístění pracovních zařízení včetně jejich používání a bezplatného připojení k odběrnému místu elektrické energie v průběhu provádění Díla.
 5. Cena a splatnost
  • Zákazník je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši a způsobem specifikovaným ve Smlouvě a jejích přílohách. Cena Díla je uvedena včetně DPH s tím, že Zhotovitel je oprávněn tuto upravit v položce DPH dle platné právní úpravy v den vystavení příslušné faktury – daňového dokladu.
  • Zhotovitel je oprávněn cenu díla jednostranně upravit, pokud:
   1. dojde k dodatečně sjednaným změnám Díla;
   2. dojde od podpisu Smlouvy k datu provedení Díla k vydání nebo změně obecně závazných právních předpisů nebo podmínek stavebního povolení, které budou mít vliv na provádění Díla nebo cenový předpis, podle kterého je stanovena cena Díla;
   3. dojde ke změně sazby DPH;
   4. přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „Míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za 12 posledních měsíců oproti průměru 12 předchozích měsíců přesáhne v době od uzavření Smlouvy do doby zahájení realizace Díla 7,5%, a to poměrně o procento odpovídající výši inflace.
  • Vlastnické právo k Dílu přechází na zákazníka teprve úplným zaplacením Ceny Díla. Úplným zaplacením se rozumí zaplacení Ceny Díla a ceny dalších prací požadovaných zákazníkem nad rámec Ceny Díla. Do doby přechodu vlastnictví na zákazníka je tento povinen na své náklady udržovat Dílo, pokud bylo jím převzato do užívání a odpovídá za veškeré škody na něm vzniklé od okamžiku převzetí Díla nebo od okamžiku, kdy je Dílo považováno za předané.
 6. Mlčenlivost
  • Žádná ze smluvních stran nesmí (bez předchozí písemného souhlasu druhé smluvní strany) kopírovat, prozradit či použít za jakýmkoli jiným účelem, než který stanovuje Smlouva nebo tyto VOP, jakékoli informace buď technické, nebo obchodní povahy, které získala od druhé smluvní strany. Tato povinnost zůstává platná po dobu deseti (10) let od přijetí těchto informací a bude platit i po skončení Smluvního vztahu. Nic zde uvedené se netýká prozrazení informací jakoukoli ze smluvních stran tam, kde zákon požaduje poskytnout tyto informace příslušným úřadům (subjekt, který oznámí takovýto požadavek druhé straně), ani informací, které jsou:

 

 1. v jejich osobním vlastnictví (s plným právem je prozradit) ještě před jejich přijetím od druhé smluvní strany; nebo
 2. které jsou nebo se stanou veřejně známé (jinak, než díky porušení tohoto opatření); nebo
 3. které jsou nezávisle získané od třetí strany a neobsahují žádné omezení týkající se prozrazení.
 1. Vyšší moc
  • Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Okolnosti vyšší moci jsou takové, které žádná ze smluvních stran je nemůže ovlivni, např. války; přírodní katastrofy; rozhodnutí či opatření státních orgánů; omezení anebo zpoždění výroby či dopravy v důsledku vyšší moci, přerušení dodávky surovin, přerušení dodávky energií; ztížené klimatické podmínky, epidemie apod. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit jednání jedné ze smluvních stran orientované na splnění Smlouvy.
 2. Ochrana osobních údajů
  • Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Zhotovitele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jsou k dispozici na stránce [https://malinagroup.cz/].
 3. Doručování písemností
  • Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy bez zaručeného elektronického podpisu (nevztahuje se na změny a ukončení Smlouvy) a/nebo písemně formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy. Odmítnutí převzetí písemnosti se považuje za její doručení ke dni odmítnutí převzetí. Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, nejpozději však třetím (3.) kalendářním dnem od oznámení o jejich uložení na poště. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu své doručovací adresy.
 4. Závěrečná ustanovení
  • Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito VOP neupravené se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky, není-li právními předpisy stanovena pravomoc soudů jiného státu, kterou nelze smluvně vyloučit.
  • V případě, že dojde mezi Smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník, je-li spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetové stránky: adr.coi.cz.
  • Pokud některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP je nebo se stane neplatným, zůstanou ostatní ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP platná a smluvní strany nahradí takové neplatné ustanovení do 14 (čtrnácti) dnů od doručení výzvy některé smluvní strany druhé smluvní straně jiným vhodným ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru smluvních stran.
  • Smluvní strany se zavazují do 14 (čtrnácti) dnů od doručení výzvy některé smluvní strany druhé smluvní straně podepsat jakékoliv další dokumenty, popř. učinit jiná jednání, která jsou potřebná pro naplnění účelu Smlouvy a jejích jednotlivých ustanovení.
  • Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na Smluvní vztah.
  • Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP. Změnou těchto obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze VOP. Aktuální verze VOP je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Zhotovitele.

   REKLAMAČNÍ A ZÁRUČNÍ ŘÁD

    

   1.       VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

   1.1.        Tento reklamační a záruční řád informuje zákazníky o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady, možnosti odstoupit od smlouvy a o smluvních zárukách vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi společností a zákazníky, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“).

   1.2.        Pokud zákazník uzavírá se společností smlouvu o dílo v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a nesplňuje tak definici spotřebitele dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nestanoví-li smlouva mezi společností a zákazníkem jinak, tento reklamační a záruční řád se nepoužije.

   2.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

   2.1.        Společnost za podmínek stanovených zákonem odpovídá zákazníkovi, že dílo při předání nemá vady, zejména, že dílo:

   -     má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost popsala nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu díla;

   -     se hodí k účelu, který pro jeho použití společnost uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle používá;

   -     odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

   -     je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; nebo

   -     vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   2.2.        Zákazník je oprávněn uplatnit u společnosti právo z vady (dále jen „reklamace“), které se vyskytne na díle v době 24 měsíců od jeho převzetí.

   2.3.        Zákazník má práva z vadného plnění v závislosti na tom, zda vada představuje podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné je přitom takové porušení povinnosti, o němž společnost již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

   2.4.        V případě podstatného porušení smlouvy má zákazník právo:

   1)                       na odstranění vady dodáním nového díla či jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího díla či jeho části,

   2)                       na odstranění vady opravou díla,

   3)                       na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

   4)                       odstoupit od smlouvy.

   2.5.        Zákazník je povinen sdělit společnosti, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

   2.6.        V případě nepodstatného porušení smlouvy má zákazník právo:

   1)                       na odstranění vady opravou díla, nebo

   2)                       na přiměřenou slevu z ceny díla.

   2.7.        Neodstraní-li společnost vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu společnosti.

   2.8.        Ustanovení o odpovědnosti dle čl. 2.2 se nepoužijí pro vadu díla:

   -     pro kterou byla ujednána ve smlouvě nižší cena;

   -     na opotřebení díla způsobené jeho obvyklým užíváním;

   -     u použitého díla na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou dílo mělo při předání zákazníkovi;

   -     vyplývá-li to z povahy věci.

   2.9.        Zákazník může požadovat dodání nového díla bez vad pouze, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti díla, může zákazník požadovat jen výměnu této části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

   2.10.    V případě oprávněného vytknutí vady díla a uplatnění práva na výměnu díla či jeho části nezačíná převzetím nového díla či jeho části běžet nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

   2.11.    Společnost neodpovídá za vady díla, které mohly být zjištěny zákazníkem již při předání, ale zákazník je bez zbytečného odkladu nevytkl.

   3.       UPLATNĚNÍ A PRŮBEH REKLAMACE

   3.1.        Zákazník může reklamaci uplatnit:

   1)                       osobně nebo doporučeným dopisem na adresu Branická 26/43 Praha – braník 147 00

   2)                       e-mailem na adresu reklamace@malinagroup.cz.

    

   3.2.        Zákazník je povinen v reklamaci uvést podrobný popis reklamované vady díla (popis vady, pozice vadného části díla apod.).

   3.3.        O reklamaci společnost rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazník se společností písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

   3.4.        Společnost vydá zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede, kdy zákazník uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Po vyřízení reklamace poskytne společnost zákazníkovi potvrzení obsahující datum a způsob vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Tyto dokumenty společnost doručí zákazníkovi osobně či zašle na e-mail nebo doporučeným dopisem na adresu zákazníka uvedenou v reklamačním formuláři nebo ve smlouvě.

   3.5.        Zákazník je povinen zabezpečit uchování díla ve stavu ke dni zjištění vady a uplatnění reklamace, a to až do okamžiku posouzení vady díla společností (popřípadě jí autorizovanou či pověřenou osobou). Zákazník je však povinen po zjištění existence vad na díle provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod na díle.

   3.6.        Společnost upozorňuje zákazníky, že zpravidla bude nutné technické a odborné posouzení reklamované vady v místě realizace dle uzavřené smlouvy, aby bylo možné učinit závěr o povaze reklamované vady a způsobu jejího řešení. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a následnému zhodnocení reklamované vady je zákazník povinen umožnit společnosti nebo jí pověřené osobě ve sjednaný den a čas přístup k místu, kde se dané dílo nachází, a vytvořit jí odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti reklamace. Nebude-li tato nezbytná prohlídka v uvedeném termínu umožněna, může dojít k posunutí termínu, kdy společnost započne s případným odstraňováním vady (jedná se o prodloužení přiměřené doby k odbornému posouzení vady). V takovém případě se společnost nedostává do prodlení s řešením reklamace, neboť překážka vyvstala na straně zákazníka.

   4.       SMLUVNÍ ZÁRUKA NA DÍLO

   4.1.        Společnost poskytuje nad rámec zákonné odpovědnosti za vadné plnění zákazníkovi smluvní záruku na dílo, která se řídí výhradně podmínkami stanovenými v tomto reklamačním a záručním řádu a spočívá v opravě, při níž budou zákazníkovi bezplatně poskytnuty potřebné komponenty, a není-li oprava možná, tak výměně díla či jeho časti ve stanovené lhůtě (dále jen „smluvní záruka“) po dobu uvedenou v následujících odstavcích (dále jen „záruční doba“). Společnost může v takovém případě požadovat náhradu nákladů na práci zaměstnanců společnosti vynaloženou při opravě či výměně dle aktuálního ceníku společnosti. Kromě smluvní záruky přímo od společnosti (smluvní záruka společnosti) poskytuje společnost v některých případech vymezených v následujících odstavcích zákazníkovi záruku za podmínky, že bude reklamovanou vadu možné společností uplatnit u výrobce FVE v souladu s jím poskytnutou zárukou společnosti (smluvní záruka výrobce).

   4.2.        TEPELNÁ ČERPADLA – smluvní záruka společnosti

   4.2.1.       Společnost poskytuje na tepelné čerpadlo, jehož zhotovení je předmětem smlouvy, smluvní záruku po níže stanovenou záruční dobu za podmínky, že montáž tepelného čerpadla byla provedena společností nebo jí autorizovanou či pověřenou osobou:

   Poskytovaná smluvní záruka

   Záruční doba

   Funkčnost venkovní jednotky tepelného čerpadla

   3 roky od data předání

   Funkčnost kompresoru tepelného čerpadla

   10 let od data předání

   4.2.2.       Právo z uplatněné záruky bude vyřízeno opravou věci. Není-li možné tepelné čerpadlo opravit, ačkoliv je jeho vada kryta zárukou, vymění společnost dílo či jeho vadné části dílem novým dílem či novými částmi. V případě, že tepelné čerpadlo či jeho části již společnost nedodává či je nemá k dispozici, nahradí společnost dílo či jeho části vhodnou alternativou, přičemž při výběru této alternativy přihlédne k potřebám zákazníka a tato alternativa bude disponovat minimálně stejnými či lepšími parametry než vadné tepelné čerpadlo nebo jeho část, nedohodnou-li se společnost a zákazník jinak.

   4.2.3.       Společnost provede opravu tepelného čerpadla do 90 dnů ode dne uplatnění práva ze záruky. Pokud nebude možné vadu díla posoudit či dílo opravit v 90denní lhůtě (například s ohledem na délku dodacích lhůt komponent od dodavatelů), je společnost oprávněna lhůtu jednostranně prodloužit o dobu potřebnou k odbornému posouzení vytknuté vady a opravě díla. Společnost o vyřízení uplatnění práva ze záruky nebo o prodloužení lhůtu pro vyřízení vyrozumí zákazníka e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu zákazníka uvedenou ve smlouvě.

   4.3.        FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – smluvní záruka výrobce

   4.3.1.       V případě, že se vyskytne vada fotovoltaické elektrárny v záruční době poskytnuté ze strany výrobce společnosti a zákazník tuto vadu společnosti oznámí, společnost tuto vadu v souladu s podmínkami výrobce u něho uplatní a v případě, že se bude jednat o vadu krytou touto zárukou výrobce, zajistí společnost pro zákazníka u výrobce její odstranění. Společnost poskytuje součinnost zákazníkovi v případě, že montáž díla byla provedena společností nebo jím autorizovanou či pověřenou osobou.

   4.3.2.       Ke dni vydání tohoto reklamačního a záručního řádu poskytují výrobci společnosti následující záruky:

   Poskytovaná záruka ze strany výrobce společnosti

   Záruční doba

   Fotovoltaické panely Gen2 440Wp

   25 let na 80% výkonu / 12 let na mechanické části

   Střídače Gen2 řady max2 HYD (bateriový)

   12 let na funkčnost

   Baterie

   12 let na kapacitu (zůstane alespoň 60 % kapacity)

    

   4.3.3.       Podmínky uplatnění práv ze záruky se řídí reklamačními a záručními řády jednotlivých výrobců, nepoužijí se proto ustanovení čl. 3 a 4 tohoto reklamačního řádu, vyjma podmínek dle čl. 4.3 tohoto reklamačního a záručního řádu.

   5.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

   5.1.        Je-li smlouva mezi společností a zákazníkem uzavřena distančním způsobem za použití elektronických prostředků, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy předá zákazník společnosti osobně nebo jej zašle doporučeným dopisem na adresu společnosti.

   5.2.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 provede společnost do 14 dnů demontáž díla a zajistí jeho odvoz. Do doby provedení demontáže je zákazník povinen naložit s dílem dle pokynů společnosti a poskytnout společnosti nezbytnou součinnost.

   5.3.        Účinky odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení společnosti, která po demontáží díla dle čl. 5.2, nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi veškeré platby, které od něho obdržela, včetně nákladů na dopravu (kromě dodatečných nákladů vzniklých ze zákazníkem zvoleného způsobu dopravy, který je jiný než nejlevnější způsob dopravy). Pro vrácení plateb použije společnost stejný platební prostředek, který zákazník použil k úhradě ceny díla, neurčil-li zákazník výslovně jinak.

   5.4.        Odstoupí-li zákazník dle čl. 5.1 od smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením díla společnosti.

   5.5.        Zákazník v případě odstoupení dle čl. 5.1 odpovídá pouze za snížení hodnoty díla v důsledku nakládání s tímto dílem jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi díla, včetně jeho funkčnosti.

   5.6.        Ustanoveními výše nejsou dotčena další práva společnosti či zákazníka odstoupit od smlouvy za podmínek a z jiných důvodů stanovených zákonem či smlouvou.

   6.       MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

   6.1.        Zákazník se může návrhem na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy uzavřené se společností obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

   7.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   7.1.        Tento reklamační a záruční řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

   7.2.        Aktuální platné znění reklamačního a záručního řádu je zveřejněno na internetových stránkách společnosti (https://malinagroup.cz/). Tištěná podoba aktuálního reklamačního a záručního řádu je k dispozici také na vyžádání v sídle společnosti.

   7.3.        Společnost si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního a záručního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění na internetových stránkách společnosti.

   7.4.        Tento reklamační a záruční řád je platný a účinný od 20. 11. 2021.

 

            OBJEDNATEL                                                                                                                                     ZHOTOVITEL

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Jiří Stenzl
Energetický Holding Malina a.s.
Signed On: 22. 12. 2021


Signature Certificate
Document name: Smlouva o dílo na FVE 4,32+bat
lock iconUnique Document ID: b4eb86877ba5ee59cc311edf7b273b163c54c24e
Timestamp Audit
16. 12. 2021 17:28 CESTSmlouva o dílo na FVE 4,32+bat Nahráno uživatelem Jan Urban, předseda představenstva <br><b>Energetický Holding Malina a.s.</b> – kontakt@malinagroup.cz IP 88.146.221.174
16. 12. 2021 19:48 CESTSmlouvy MALINAGROUP - smlouvy@malinagroup.cz přidal Jan Urban - kontakt@malinagroup.cz jako IP příjemce CC: 86.49.228.11
16. 12. 2021 19:55 CESTSmlouvy MALINAGROUP - smlouvy@malinagroup.cz přidal Jan Urban - kontakt@malinagroup.cz jako IP příjemce CC: 86.49.228.11
19. 12. 2021 12:12 CESTSmlouvy MALINAGROUP - smlouvy@malinagroup.cz přidal Jan Urban, předseda představenstva <br><b>Energetický Holding Malina a.s.</b> - kontakt@malinagroup.cz jako IP příjemce CC: 86.49.119.59
19. 12. 2021 12:16 CESTSmlouvy MALINAGROUP - smlouvy@malinagroup.cz přidal Jan Urban, předseda představenstva <br><b>Energetický Holding Malina a.s.</b> - kontakt@malinagroup.cz jako IP příjemce CC: 86.49.119.59
19. 12. 2021 12:24 CESTSmlouvy MALINAGROUP - smlouvy@malinagroup.cz přidal Jan Urban, předseda představenstva <br><b>Energetický Holding Malina a.s.</b> - kontakt@malinagroup.cz jako IP příjemce CC: 86.49.119.59
20. 12. 2021 21:55 CESTSmlouvy MALINAGROUP - smlouvy@malinagroup.cz přidal Jan Urban, předseda představenstva <br><b>Energetický Holding Malina a.s.</b> - kontakt@malinagroup.cz jako IP příjemce CC: 86.49.228.11